Bilimin (İnsan Hareketinin) Ön Kabulü – René van Woudenberg

Bilimin (İnsan Hareketinin) Ön Kabulü – René van Woudenberg

Ağustos 6, 2022 0 Yazar: felsefelog

ÖZET

Van Woudenberg, R. (2017). (İnsan hareketi) biliminin ön kabulleri. 1-16. Bu makale, insan hareketi bilimi de dahil olmak üzere bilimin birçok varsayımdan yola çıktığını iddia etmektedir. İlk olarak, ön kabullerin ne tür şeyler olduğunu açıklar. Daha sonra, bilimin metafizik, epistemik ve normatif varsayımlardan yola çıktığını iddia eder. Argüman, ne bilimciliğin ne de doğalcılığın bilimin bir ön varsayımı olmadığını söyler.

Anahtar Kelimeler: Felsefe; Bilim felsefesi; epistemoloji; metafizik; natüralizm; bilimcilik; felsefi analiz

    İnsan Hareketi bilim adamları, işlerini yapmak için fizik, kimya ve fizyoloji gibi birçok yerleşik, geleneksel bilimden ödünç alırlar. Bunu yaparken de genellikle kabul edilmeyen veya tanınmayan varsayımlarda bulunurken meslektaşları olan bilim adamlarıyla birlikte hareket ederler. Bu bilimin ne olduğuna dair uygunsuz bir görüşe, hatta onun uygulayıcılarına bile kolaylıkla yol açabilir. Makalenin amacı, bilimin çoğunlukla kabul edilmeyen ve tanınmayan bu varsayımlarından bazılarını açıklamaya  dair başlangıç yapmaktır. Yazıda öne sürdüğüm ana nokta, bu varsayımların kendilerinin bilimsel araştırmanın ürünleri olmadığıdır: bilimsel olarak kurulmuş oldukları için onları kabul etmiyoruz. Aksine, bilimsel araştırma yapabilmemiz için bu ön kabulleri yapmamız gerekir.

Ön varsayımlar hakkında farklı yollarla düşünebiliriz veya belki de farklı (ilgili olsa da) öğelerin ‘ön varsayım’ adıyla öne sürüldüğünü söylemek daha iyidir. Açıklık getirilecek olursa, bunları kesin olarak ayırt etmek önemlidir. En yaygın açıklamada, ifadeler arasında bir ilişki olduğu varsayımını alır. Bilimsel teoriler “ifadeler” olarak düşünülebileceğinden, bu varsayım kavramı bilim hakkında düşündüğümüzde açıkça alakalıdır. Ancak, ifadeler arasındaki en az üç farklı ilişkiye ‘ön varsayım’ adı verilmiştir. İlk açıklamada, P ifadesi, aşağıdaki durumda Q ifadesini varsayar: Q yanlışsa, P de yanlıştır. “John bu sabah evdeydi” ifadesi, “Bu sabah evde birisinin olduğunu” varsayar. Çünkü ikinci ifade yanlışsa, birincisi de yanlıştır. Ben bu türden bir varsayıma bir ön-varsayım diyorum. İkinci bir açıklamaya göre, P, aşağıdaki durumda Q’yu varsayar: eğer Q yanlışsa, o zaman P’ye inanmak ya da kabul etmek artık doğrulanmayacak ya da garanti edilmeyecektir. Eğer birisi “Susan güvensiz bir insandır” inancını bir Rorschachtest’e göre temellendiriyorsa, “Rorschachtest kişilik özellikleri için güvenilir bir testtir” ifadesi o kişinin inancının bir ön varsayımıdır. Çünkü ikinci önerme yanlışsa, önceki önermeye inancımız artık gerekçelendirilmez ya da garanti edilmez – ancak bu, önceki önermenin yanlışlığını gerektirmez. Bu tür bir ön varsayıma b-ön varsayım diyorum. Üçüncü bir açıklamada, P, aşağıdaki durumda Q’yu varsayar: Q yanlışsa, P ne doğru ne de yanlıştır. Klasik bir örnek kullanmak gerekirse: “Fransa’nın şu anki kralı keldir”, “Şu anda Fransa’nın bir kralı var” varsayımını gerektirir. İkincisi yanlışsa, birincisi ne doğru ne de yanlıştır. Birincisi doğru ya da yanlış olacaksa, ikincisi doğru olmalıdır. “Fransa’nın şu anki kralı kel” doğru ya da yanlış olacaksa, “Şu anda Fransa’nın bir kralı var” doğru olmalıdır. Ve eğer “Şu anda Fransa’nın bir kralı var” yanlışsa, “Fransa’nın şu anki kralı keldir” ne doğru ne de yanlıştır. Bu tür bir ön varsayıma c-ön varsayım diyorum.

Ancak, “ön varsayım” kavramı (daha doğrusu kavramları) sadece ifadelerle ilgili olarak değil, aynı zamanda faaliyetlerle ilgili olarak da kullanılmaktadır. Faaliyetlerin de ön kabulleri olduğu söylenebilir. Bilimsel araştırma yapmak bir faaliyet olduğundan bu varsayım kavramı günümüzdeki amaçları için de geçerlidir. Bazı P ifadeleri, kişinin mantıklı bir şekilde faaliyete katılamaması ve P’yi reddetmemesi koşuluyla bir faaliyetin ön varsayımıdır. Bir faaliyetin ön varsayımları olan ifadelerin açıkça onaylanması veya bilinçli olarak inanılması gerekmez. Hatta bu faaliyete katılanların bu ifadeleri hiç düşünmemiş olmaları bile mümkündür. Belirli olan bir ifadenin belirli olan bir faaliyetin ön varsayımı olduğu durumu şöyledir: Kişi, P ifadesinin önvarsayımı olduğu faaliyete mantıklı bir şekilde giremez veya ilgilenmeye devam edemezken, P’nin doğru olduğunu açıkça reddedemez. Bir kişinin, ön varsayımı P olan bir etkinliğe bilerek girmesi ve yine de P’yi açıkça reddetmesi bir anlamda tutarsızdır. Birkaç örnek konuyu açıklığa kavuşturacaktır: Tenis oynama faaliyetinin varsayımlarından biri, topların raketlerle vurulabileceği ifadesine sahiptir. Bunun anlamı, tenis oynamanın bir şekilde tutarsız olduğu ve yine de topların raketlerle vurulabileceğini açıkça inkar ettiğidir. Birine söz verme faaliyeti, verilen sözlerin tutulması gerektiğine dair ifadeyi önceden varsayar. Bunun anlamı, birisine bir söz vermenin ve yine de vaatlerin tutulması gerektiğini açıkça reddetmenin bir şekilde tutarsız olduğudur. Aynı şekilde, bilim yapma faaliyeti de bir takım varsayımlara sahiptir; bu, tutarlı bir şekilde bilimsel araştırmaya girişemeyeceğimiz ve yine de belirli ifadeleri (bilimin varsayımları olan ifadeleri) inkar edemeyeceğimiz anlamına gelir. Bu tür varsayımlara d-varsayımlar diyorum.

Bilimin ön-varsayımları üç geniş kategoriye ayrılır: İlki; metafizik varsayımların yani dünya hakkındaki varsayımların var oluşudur. İkincisi; geniş anlamda epistemolojik varsayımlar yani dünyayı araştırma yeteneklerimizle ilgili varsayımlar vardır. Üçüncüsü, normatif varsayımlar yani bilim yaparken neyin yapılması ve neyin yapılmaması gerektiğine ve neyin iyi neyin kötü olduğuna dair varsayımlar vardır. Tartışacağım öğelerin her biri için bilimin ön-varsayımları olup ne tür olduklarını belirteceğim: a-, b- veya d- varsayımları (uzay açısından, öğelerin aynı zamanda c-varsayım olup olmadığını tartışmayacağım)

           Bilim, tartışabileceğimden ve hatta bahsedebileceğimden daha fazla varsayıma sahip olduğundan, tartışmam eksiksiz değildir.

 

Metafizik Önvarsayımlar

     Metafizik varsayımlar, dünya hakkındaki varsayımlardır. Bu bölümde bilimin iki ön varsayımını tartışacağım: 1- dünyanın düzenli olduğu ve 2- dünya hakkındaki gerçeklerin insanlar tarafından bilinmesinden veya inanılmasından bağımsız olarak var olduğu.

1. Dünyamız düzenli bir dünyadır: Bilimle ilgilendiğimizde, incelediğimiz dünyanın düzenli bir dünya olduğunu, düzenlilik ve sabitlik kalıpları gösterdiğini varsaymalıyız. Burada ve şimdi dünyanın geçmişte olduğu gibi başka yerlerde de aynı şekilde davrandığını varsayıyoruz. Bu varsayım, bilimde kullandığımız birçok tümevarımın temelinde yatmaktadır. Tabii ki araştırmadan önce doğada neyin düzenli ve sabit olduğunu bilmiyoruz. Ama bilimle ilgileneceksek, doğanın (ya da en azından çoğunun -rastgelelik için yer bırakmamız gerekir) düzenli ve sabit olduğunu varsayıyoruz.

Bunu görmek için, bu varsayımı yapmadığımızı düşünelim. Örneğin: Benzer koşullardaki ve benzer bağlamlardaki insan kaslarının benzer şekilde davranacağını düşünmediğimizi varsayalım. O zaman insan kaslarının davranışı hakkında genel sonuçlara varamazdık. Ancak böyle genel sonuçlara varabiliyoruz. Buna tümevarım yoluyla ulaşıyoruz: tekrarlayan, alışılmamış kasılmaların iltihaplanmaya ve gecikmiş kas ağrısına neden olan kas liflerine zarar verdiğini fark etmek gibi kas davranışına ait sınırlı sayıda gözlemi genelleştirir ve tüm kaslar için geçerli olan bir sonuca varırız. Ancak bu tümevarımsal adım yalnızca dünyanın, kaslar dahil, düzenli ve sabit olduğunu varsaydığımız için yapılabilir.

Düzenliliği veya sabitliği olmayan dünya, değişiklik durumunda ayırt edilecek herhangi bir kalıp olmaksızın, andan ana değişen bir dünyadır. Bizi sürekli şaşırtacak bir dünya… Bu, doğal yasaların olmadığı bir dünyadır ve yasalar elbette düzenlilik ve değişmezliğin simgeleridir. Aynı zamanda, herhangi bir iskelet kasının yeterince büyük bir elektrikle uyarıldığında gerilim üreteceği öngörüsünün de imkansız olduğu bir dünyadır. Ancak tahminlerde bulunmak birçok bilimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun mümkün olması için bilim adamlarının dünyanın düzenlilik ve sabitlik gösterdiğini varsaymaları gerekir.

Birçok teist, düzenlilik ve sabitlik kalıplarının en iyi Tanrı’nın değişmezliği ve yaratılışına olan bağlılığı zemininde anlaşılabileceğini veya en iyi şekilde buna atıfta bulunularak açıklanabileceğini savundu. Ancak, düzenlilik ve sabitlik kalıplarının tanrıcı bir açıklamasını benimsensin ya da benimsenmesin, bu kalıpların var olduğu veya gerçek olduğu inancı bilimin bir ön-varsayımıdır. Bu, bilimsel araştırmanın ürünü olmayan bir tezidir.

“Dünya düzenli bir dünyadır” ifadesi, bilimin bir d-varsayımıdır. Çünkü araştırmaya girişmek ve bu ifadeyi açıkça reddetmek bir şekilde tutarsızdır. Ama aynı zamanda birçok bilimsel önermenin, özellikle gelecekte ne olacağına ilişkin önermelerin bir ön-varsayımıdır. Örneğin, “önümüzdeki yıl sıcaklık 0 derecenin altına düştüğünde ve hava basıncı 1 atmosfer olduğunda su donacak” şeklindeki bilimsel ifade, “dünyanın düzenli bir dünya olduğunu” varsaymaktadır. Çünkü ikinci ifade yanlışsa, birincisi de yanlıştır. “Dünyanın düzenli bir dünya olduğu” elbette bilimsel ifadenin bir b-varsayımıdır. Yanlışsa, bilimsel ifadenin kabulü artık garanti edilmez veya gerekçelendirilmez.

2. Gerçekler; onlara inanan, onları tanıyan, onaylayan veya eğlendiren herhangi bir insandan bağımsız olarak var olur:

Gerçekler zihinden bağımsız olarak var olurlar. Bilimde aradığımız doğrular, biz onları bilimsel araştırma yoluyla tanımadan önce “orada” zaten var olan gerçeklerdir. Bir S ifadesi, ancak ve ancak dünya S’nin söylediği gibiyse doğrudur. “Limon ekşidir” ifadesi, ancak ve ancak limon ekşi ise doğrudur; daha fazlasına ihtiyaç yoktur ve daha azı da yeterli olmayacaktır. Elbette gerçekleri bilmemiz için var olmamız gerekir. Ama hakikatlerin var olması için bizim varlığımıza ihtiyaç yoktur.

Bunu görmek için küçük bir düşünce deneyi yapalım: 2020 yılında bazı kötü olaylar nedeniyle artık hiçbir insanın var olmadığını varsayalım. Belki bir atom yağmuru dünyadaki tüm insan yaşamını bitirmiştir. Şimdi 2020’deki dünyaya konsantre olun ve kendinize “2020 yılında hala gerçekler olacak mı?” diye sorun. O zaman doğru cevap şöyle görünür: “Evet, tabii ki! Açık bir kapta suyun buharlaştığı ve iki ağır nesnenin, kütlelerinin çarpımı ile doğru orantılı ve aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı bir kuvvetle birbirini çektiği, vb. olaylar yine de doğru olacaktır.” Elbette 2020’de bu gerçeklerin hiçbiri (Tanrı ve muhtemelen insan olmayan diğer zeka sahibi varlıklar hariç) tarafından bilinmeyecekti. Ancak bu gerçek, bu gerçekleri varlıklardan yoksun bırakmaz. İnsanların yok edilmesi, tüm gerçeklerin yok edilmesini beraberinde getirmez.

Bu konu hakkında etkili bir düşünce yolu Platonizm’dir. Bu görüşe göre doğru ya da yanlış olan birincil öğeler (ya da filozofların dediği gibi: doğruluk değerinin taşıyıcıları) önermelerdir. Önermeler bu özelliklere sahiptir: (a) dilsel olmayan öğelerdir, (b) ama cümleler gibi dilsel öğelerle ifade edilebilir (c) birbirleriyle mantıksal ilişkiler içindedir ve (d) inanç, umut ve korku gibi önermesel tutumların olası nesneleridir. Açıklıyorum: Önermeler dilsel olmayan öğelerdir. Örneğin, yazılı veya sözlü cümleler değildirler. Ancak cümlelerle ifade edilebilirler. (a) ve (b) örnekleme yoluyla: “Dünyanın bir aya sahip olduğunu biliyorum” dediğimi ve arkadaşımın Hollandaca “Ik weet dat de aarde een maan heeft” dediğini varsayalım. O zaman arkadaşım ve ben aynı şeyi biliyoruz, aynı önermeyi, aynı gerçeği, bildiklerimizi ifade etmek için kullandığımız cümleler tamamen farklı olsa da. Benim cümlem İngilizce, onunki Hollandaca. İngilizce ve Hollandaca cümleler var; ama İngilizce ve Hollandaca doğrular ya da önermeler yok. Bu nedenle hakikatlerin dilsel olmayan öğeler olduğunu söyleyebiliriz. (c)’de bahsedilen gibi: önermeler birbirleriyle mantıksal ilişkiler içindedir. “Elisabeth’in John adında bir oğlu vardır” cümlesiyle ifade edilebilecek önerme, “Elisabeth bir annedir” cümlesiyle ifade edilebilecek önerme ile mantıksal gerektirme ilişkisi içindedir. Ve “Elisabeth’in çocuğu yoktur” cümlesiyle ifade edilebilecek önerme ile olumsuzlamanın mantıksal ilişkisi içindedir. Son olarak, (d)’de bahsedilen gibi, önermeler onlara inanmak, onlardan şüphe etmek, doğru olmalarını ummak gibi tutumlara sahip olabileceğimiz türden şeylerdir. Bir ay varsa, yarın güneşin parlayacağını umabilirsiniz, karanlık maddenin varlığından da şüphe duyabilirsiniz.

Bilim yapılırken doğruların, yani doğru önermelerin bizim onlara inanmamızdan veya bilmemizden bağımsız olarak var olduğu varsayılmalıdır. Çiçek hastalığına neyin sebep olduğuna dair bir gerçek olduğunu varsaymadıkça, çiçek hastalığının nedenlerine ilişkin bilimsel araştırmaların net bir amacı yoktur. Fiziksel olarak aktif yaşam tarzının sağlıklı olup olmadığına dair bir gerçek olduğunu varsaymadıkça, düzenli fiziksel aktivitenin sağlığa etkilerine ilişkin bilimsel araştırmalar anlamsızdır. Elbette, bilimsel araştırmadan önce bu şeyler hakkındaki gerçeğin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama bu gerçeklerin var olduğunu varsayıyoruz ve varsaymalıyız da.

            Bu nedenle, hakikatlerin var olduğu, bilimin bir sonucu değil, bir ön-varsayımıdır. Bu bir  d-varsayımıdır, çünkü tutarlı bir şekilde hem bilimsel araştırmayla meşgul olamaz ve hem de gerçeğin var olduğunu inkar edemezsiniz. Üstelik bu bir b-varsayımıdır, çünkü eğer gerçek yoksa, hiçbir bilimsel önermeye inanmak ya da hiçbir bilimsel önermenin kabulü gerekçelendirilmez ya da garanti edilmez. Bunun nedeni, bir önermeye adil inanmak, önermenin doğru olduğuna inanmaktır. Çünkü “P önermesinin doğru olduğuna inanıyorum ama gerçek yok” demek mantıklı değildir.

Epistemolojik varsayımlar

Epistemolojik varsayımlar, “insan bilenleri” ilgilendirir. Bilimin şu iki epistemolojik varsayımını sunuyor ve tartışmaya açıyorum: (1) insanların bir şeyleri bilmeye gücü yeteceğini ve (2) bilim yaparken kullandığımız yetilerin güvenilir olduğu.

1. Biz bilgi edinme yeteneğine sahibiz: Çalışmamızın nesneleri hakkında bilgi edinebileceğimizi varsaymadıkça bilim yapamayız. Bir şeyi bilmek, örneğin insan kalbinin kısmen çizgili kaslardan oluştuğunu bilmek, insan kalbinin bileşimi hakkında sağlam temellere dayanan doğru inançlara sahip olmak demektir. Yani bilim yapabilmek için, incelediğimiz nesneler hakkında sağlam temellere dayanan doğru inançlar edinebileceğimizi varsaymalıyız. Bilimde incelediğimiz nesneler hakkında sağlam temellere dayanan inançlar edinmenin yolu bilimsel araştırma, gözlem, deney vb.’den geçer.

Şimdi, teorik olarak bir şeyleri bilmememiz mümkündür – incelediğimiz nesneler hakkında sağlam temellere dayanan inançlar edinme yeteneğine sahip değiliz. Pek çok inanç oluşturmamıza rağmen, bunların hiçbiri doğru veya yerleşik olmayabilir. Örneğin bazı şüpheciler gerçeğin bir yanılsama olduğunu ve bu nedenle inançlarımızdan hiçbirinin doğru olamayacağını savunurlar. Gerçek inançlarımız olduğunu iddia etmeyi severiz ancak bu iddialar güç harcamalarından başka bir şey değildir. İnandığınız şeyin doğru olduğunu iddia ettiğinizde, aslında yaptığınız şey, başkalarını sizin bakış açınızı benimsemeye zorlamaktır. Aydınlanmamış insanlar, inandıkları şeyin doğru olduğunu iddia ettiklerinde, yaptıklarının olanı olduğu gibi söylemek olduğunu saf bir şekilde düşünebilirler. Ama yanılırlar. Aslında yaptıkları şey önemli olanın dünyanın nasıl olduğu değil, başkalarını manipüle etme ve ikna etmede ne kadar etkili oldukları bir savaşa girmektir. Ben buna Nietzscheci bilginin reddi diyorum; Michel Foucault’nun eserlerinde de aynısı bulunabilir.

Diğer şüpheciler gerçeğin var olmadığını değil, inançlarımızdan hiçbirinin, (doğru olsalar bile) bilimsel olanların bile sağlam temellere dayanmadığını savunurlar. Sunulan argüman şudur: Teorik olarak, bizi tamamen aşina olduğumuz türden deneyimlerle “besleyen” kötü iblis tarafından sürekli olarak yanılgıya düşüyoruz. Siz okuyucu, kelimelerin yazdırıldığı beyaz sayfaya bakma deneyiminiz var; ayrıca artık çevrenizdeki çeşitli sesleri duyma deneyiminiz var ve benzeri deneyimleriniz var. Ama bu deneyimlerin hepsi sahte olabilir. Size kötü bir iblis tarafından ‘verilmiş’ olabilirler, aslında önünüzde beyaz bir sayfa yok ve çevrenizde duyulacak hiçbir ses yok. bir Matrix senaryosunda kapana kısılmış olabilirsiniz. Artık kötü bir iblisin kurbanı olma veya bir Matrix senaryosunda tuzağa düşme olasılığını asla dışlayamazsınız. Sonuçta bu olasılıkların gerçekleşmediğine dair kanıtınız nedir? Deneyimler burada size yardımcı olamaz çünkü tüm deneyimleriniz kötü bir iblis tarafından size “beslenmiş” olabilir, tüm deneyimleriniz Matrix senaryosuna dahil edilebilir. Bilim burada da size yardımcı olamaz. Çünkü deneyimlerimizin gerçek olup olmadığına karar vermemize yardımcı olabilecek deneyimlerden başka hiçbir kanıtımız yok. Ve bilim, insanların sahip olduğu deneyimlere dayanır. Deneyimleri olan insanlar olmadan bilim olamaz. Ama aldanma olasılığını dışlayamazsak, o zaman gerçekten hiçbir şey bilmediğimiz sonucu çıkar. Çünkü o zaman hiçbir inancımız güvenli veya kesin değildir. Ve dünyanın bir aya sahip olduğunu bildiğimizi, ancak bazı şüpheci senaryoları dışlayamayacağımız için yanılıyor olabileceğimizi söylemek bir şekilde çelişkili veya garip olur.

Şimdi, şüpheci argümanlar bizi zorlamasa da, önemsiz olmadığını kabul etmeliyiz. Felsefe tarihinden öğrenebileceğimiz şey; belirli türdeki şüpheci argümanların neredeyse reddedilemez olduğudur. Bu da araştırdığımız nesneleri bilim yaparak bilebileceğimizi kanıtlayamayacağımız anlamına gelir. Bilgi sahibi olabileceğimizi bilimsel olarak kanıtlayamayız. Bu nedenle, bilgi edinme yeteneğine sahip olmamızın bilimin bir ön-varsayımı olduğunu söylüyorum. Bilimsel olarak kurabileceğimiz veya başka bir şekilde kurabileceğimiz bir şey değil.

Bilgi sahibi olmamız bilimin  ön-varsayımıdır. Açıkça d-varsayımdır, çünkü bilimsel araştırmaya girişmek ve yine de herhangi bir şey bilebileceğimizi inkar etmek tutarsızdır. Ama aynı zamanda bir b-varsayımdır, çünkü eğer bir şeyleri bilemiyorsak, bilimsel teorilere inanmak ya da onları kabul etmek artık doğrulanmaz ya da garanti edilmezdir.

2. Bilimi ciddiye alacaksak bununla ilgili bir varsayım da, bilim yapmak için kullandığımız algı, hafıza ve akıl yürütme gibi yetilerin esas olarak güvenilir olduğudur: Bir yeti, işlevi istenilen koşullarda bize çoğunlukla doğru inançlar verdiğinde güvenilirdir. Bize %50’si yanlış olan inançlar veren bir yeti tamamen güvenilmezdir. Bir kişi zamanın yarısında doğruyu söylerse, biz onu güvenilmez görürüz. Bunları üreten yetinin güvenilir olarak nitelendirilebilmesi için doğru inançların yüzdesi ne kadar yüksek olmalıdır? %60 mı yoksa %90 mı yoksa %98 mi olmalıdır? Bunu söylemek çok zordur. Ama mevcut amaçlar için bu zorlu meseleden vazgeçebiliriz.

        Araştırmada kullandığımız araçların güvenilirliği ile burada bir benzetme vardır. Kan basıncını veya kolesterol seviyesi ölçtüğümüz araçtan sonuçları kabul ediyorsak, bu araçların güvenilir olduğunu varsayıyoruz. (Fakat aynı zamanda birazdan belirteceğim gibi bir uyumsuzluk da vardır).

         Bilimle uğraşmak için kullandığımız yetilerin güvenilir olması bilimin bir ön-varsayımıdır diyorum. Bu ön kabuldür çünkü yetilerimizin güvenilir olması bilimsel olarak bile ortaya koyabileceğimiz bir şey değildir. Diyelim ki duyu algımızın güvenilir olduğu (yani bize çoğunlukla doğru inançlar verdiği) sonucu için düşünebildiğimiz herhangi bir argüman, bir şekilde duyu algısının güvenilir olduğunu varsaymak zorunda kalacaktır. Duyu algısının güvenilir olduğu sonucu için aşağıdaki geçmişe dayalı argümanı göz önünde bulundurunuz:

P1 Maymun algıladım ve bir maymun vardı.

P2 Ayı algıladım ve bir ayı vardı.

P3 Çita algıladım ve bir çita vardı.

P4 Güvercin algılıyorum ve bir güvercin vardı.

(…)

              C Bu nedenle algı güvenilirdir.

Bu argüman, ancak sonucu bizzat benimsediğimde oluşturur. Zaten argümanın öncüllerini (özellikle ikinci bağlaçlar: “bir maymun vardı”, “bir ayı vardı” vb.) aslında algıya güvenmeden nasıl kabul edebilirim? Maymun, ayı, çita, güvercin vb. olduğunu ancak (i) algı yoluyla veya (ii) başkalarının tanıklığına dayanarak bilebilirim. Öncülleri (i) temelinde kabul edersem, aslında duyu algısının güvenilirliğine -kendime- güvendiğim apaçık ortadadır. Ama onları (ii) temelinde kabul edersem, bu sadece biraz daha az belirgindir. “Gerçekten de maymun vardı”, “gerçekten de bir ayı vardı” vb. diye tanıklık edenler için ya kendi duyu algılarına güvenmek zorunda kalacaklar, ya da başkalarının tanıklığına güvenmek zorunda kalacaklar. Onlarınki de duyu algısına dayanır.

          Veya akıl yürütme yetisinin güvenilir olduğu sonucu için bir argüman düşününüz, bu nedenle aşağıdaki türde çıkarımlar yapmamızı sağlayan yeti şöyle olacaktır:

  • John maçı kazandı, yani birisi maçı kazandı.
  • 2176-1387=789
  • bir şey gerçekse, o mümkündür.
  • Eğer A yarışı B’den önce bitirmişse ve B, C’den önce bitirmişse, A, C’den önce bitirmiştir.
  • Tüm insanlar ölümlüdür ve Michael Jordan bir insandır; dolayısıyla Michael Jordan ölümlüdür.

Argüman şu şekilde çalışır:

P1 “Maçı John kazandı”dan, doğru olarak “Biri maçı kazandı” sonucunu çıkarıyorum.

P2 “2176, 1387”den “789” çıkarıyorum

P3 “Bu gerçek”ten doğru olarak “mümkün” çıkarımını yapıyorum;

(…)

Bu nedenle, akıl yürütme yetisi güvenilirdir.

Ancak, bu argüman akıl yürütme yeteneğimin güvenilir olduğunu varsaydığımda sonucunu ortaya koyar. Bu kadar çok varsayımda bulunmadıkça, öncüllerden asla bir sonuç çıkaramam. Ayrıca önermeleri ancak akıl yürütme yeteneğime zaten güvendiğimde, yani sonuca varmadan önce kabul edebilirim.

Bu argümanlar hakkında söylenecek şey, mantıksal olarak geçersiz olmaları değildir ya da mantıksal olarak döngüsel olmaları da önemli değildir. Bir argüman sonucun öncüller arasında olması şartıyla mantıksal olarak döngüseldir. Ve burada durum böyle değildir. Bu argümanlarla ilgili vurgulanması gereken nokta, onların başka bir anlamda döngüsel olmalarıdır. Bunlar filozofların epistemik olarak döngüsel olarak adlandırdıkları şeydir. Bir argüman epistemik olarak döngüseldir, yeter ki argümanın öncülleri ancak sonucun doğruluğunu zaten varsaymışsa kabul edilebilir. Az önce verdiğim iki argüman bu özelliği gösteriyor. Önermeleri ancak sonucun doğru olduğu varsayıldığında kabul edilebilir.

İnanç yetilerimizin güvenilir olduğunu varsaymadan bilimle ilgilenemeyeceğimiz için ve epistemik olmayan döngüsel bir argümanla yetilerimizin güvenilir olduğunu ortaya koyamadığımız için yetilerimizin güvenilir olduğunun bilimin bir ön-varsayımı olduğu sonucu çıkar.

Yetilerimiz ile test yaparken kullandığımız araçlar arasındaki açıklanan uyumsuzluğa dönüyorum: Testlerde kullandığımız ölçü aletlerinin güvenilirliğini ölçmek mümkündür. Bu tür aletleri kalibre edebiliriz, bu da onların güvenilir olup olmadıklarını doğrulamanın yolları olduğu anlamına gelir (kalibrasyona tabi olan aletleri içermeyen yollar). Örneğin, Wingate anaerobik güç sonuçlarının test, tekrar test güvenilirliğini bilimsel olarak doğrulayabiliriz ve bunun = 0.91 (1.00 mükemmel güvenilirlik olurdu) olduğunu bulabiliriz ve bunu Wingate testi tarafından değil elde edilen sonuçlar aracılığıyla doğrulayabiliriz. Burada uyumsuzluk ortaya çıkar. Çünkü bilimde kullandığımız ölçü aletlerini, bu aletlerin kullanımına bağlı olmaksızın kalibre etmek (güvenilirliğini doğrulamak) mümkün olsa da, bizim yetilerimiz açısından benzer bir şey imkansızdır. Bu bölümde belirttiğim gibi, yetilerimizden (birinin) güvenilir olduğu sonucuna yönelik her argüman epistemik olarak döngüseldir. Bu yetilerin kullanımına bağlı olmayan yollarla yetilerimizi kalibre edemeyiz (güvenilirliğini doğrulayamayız).

Bütün bunlar, Wingate testi gibi ölçüm araçlarımızın güvenilirliğinin bilimin bir ön-varsayımı olmamasına rağmen, yetilerimizin güvenilirliğini gerektirir. Bu bir d-varsayımıdır, çünkü bilimsel araştırmalara girişmek ve yine de yetilerimizin genel olarak güvenilir olduğunu reddetmek bir şekilde tutarsızdır. Aynı zamanda bu birçok bilimsel ifade ve teorinin b-ön varsayımıdır; çünkü “yeteneklerimiz genel olarak güvenilirdir” ifadesi yanlış olsaydı, bilimsel ifadelere ve teorilere olan inanç artık haklı olamaz veya garanti edilemezdi.

3. Bilim, birden fazla bilgi kaynağı veya akılcı inanç edinmenin birden çok yöntemi olduğunu varsayar: Bu kaynaklar birbirine indirgenemez, farklı çalışırlar ve bize dünyanın farklı özellikler hakkında bilgi verirler. İşte ayrıntılı olmayan bir liste: Algı (doğrudan fiziksel çevremiz hakkında gerçekleri öğrenmemizi sağlayan beş duyudur); özduyum (görsel ya da taktiksel olarak gözlemlemeden vücut parçalarımızın pozisyonlarını öğrendiğimiz duyudur); bilinç (bunun aracılığıyla ne düşündüğümüzü biliriz ve başımız ağrıyorsa başımızın ağrıdığını biliriz), hafıza (kendi geçmişimizle ilgili gerçekleri biliriz), akıl yürütme (bunun sayesinde tüm insanların ölümlü olduğunu biliyoruz ve Michael Jordan bir adamdır, Michael Jordan ölümlüdür) ya da akılcı sezgi (buna göre Modus Ponens’in geçerli olduğunu biliyoruz) ve tanıklık (İsa’nın çarmıha gerildiği ve Nikaragua’nın güneyinde olan Kosta Rika’da olduğu gibi şeyleri biliyoruz).

        Bilimde çalıştığımız bu kaynaklara ek olarak ahlak ve din gibi başka konularda da bize bilgi veren kaynakların olduğu ileri sürülmüştür. Ahlaki bilgi için ahlaki bir duyu, ahlaki bir sezgi veya vicdan gibi bir kaynak olduğu ileri sürülmüştür: Sözlerin tutulması gerektiğini, dürüstlüğün sahtekârlıktan çok daha iyi olduğunu, önlemeye gücünüzün yetmediği şeyler için suçlanamamak gibi… Ayrıca, Tanrı’nın bilgisinin kaynakları olduğu iddia edilmiştir: bir Tanrı olduğunu, Tanrı’nın bizi sevdiğini ve Tanrı’nın insanları adil bir şekilde yargılayacağını bilebileceğimiz bir “sensus divinitatis” (tanrısallık duygusu), mistik algı ve ilahi vahiy.

          Bu kaynaklar farklı şekilde çalışırlar. Özduyum, biz farkında olmadan büyük ölçüde çalışır. Akıl yürütme aksine, genellikle çok bilinçli bir olaydır. Çoğu zaman ahlaki inançların oluşumu bir yansıma gerektirir, ancak esas olarak algı bunu gerektirmez. Tarihsel ve coğrafi gerçeklerin bilgisi, kişilere güvenmeyi içerir, akıl yürütme bunu içermez.

          Hem de bu kaynaklar birbirine indirgenemez. Bir kaynaktan öğrenebildiğimiz şey çoğu zaman başka bir kaynaktan bilinemez. Ahlaki bilgi, görsel veya dokunsal algı veya özduyum yoluyla elde edilemez. Matematiksel bilgi de duyular yoluyla elde edilemez. Kişinin uzuvlarının nerede olduğuna dair bilgi, ahlaki veya akılcı sezgiyle elde edilemez. Bu bir şeyi algı yoluyla bilmenin, aynı şeyi tanıklık yoluyla bilmenin mümkün olduğunu inkar etmek değildir. Örneğin Jack’in şehirde olduğu görsel algıyla bilinebilen şeyken bazen dokunma yoluyla da bilinebileceğini inkar etmek anlamına gelmez. Bir nesne bir top olduğunda akıl yürütmenin bir duyu algısı biçimi olduğunu ya da ona indirgenebileceğini inkar etmektir. Ahlaki algının bir görsel algı biçimi olduğunu ya da buna indirgenebileceğini inkar etmektir. Özduyumun bir ahlaki algı biçimi olduğunu inkar etmektir, vb.

            Ayrıca bu kaynaklar bize şeylerin farklı yönleri veya özellikleri hakkında bilgi verir. Görsel algı, doğrudan çevremizdeki maddesel nesnelerin şekil ve renk özellikleri hakkında bizi bilgilendirir. Ancak akıl yürütme bize böyle bir bilgi vermez, ahlaki algı veya “sensus divinitatis” (tanrısallık duygusu) de vermez. Ahlaki sezgi, sözlerin tutulması gerektiği gibi genel ahlaki ilkeler hakkında veya David’in Bathseba’ya yaptığının tamamen yanlış olduğu gibi belirli bir eylemin ahlaki değeri hakkında bizi bilgilendirir. Ama algı bizi asla bu şeyler hakkında bilgilendirmez.

Bu düşünceler, bilimin epistemolojik önkabulleri meselesiyle bağlantılı iki yolla ilgilidir. Birincisi, şimdi bildiğimiz şekliyle bilim, ahlaki ve dini olanlar dışında bahsedilen tüm kaynaklardan yararlanır. Bu takımyıldıza bazen “metodolojik natüralizm” denir. Metodolojik natüralizmin altında, bilimle uğraşırken Tanrı’ya veya dini inançlara olduğu kadar maddi ahlaki değerlere atıfta bulunmaktan kaçınırız. Metodolojik natüralizm bir bakıma kendini sınırlama biçimidir. Bilimle uğraşırken ahlaki ve dini kaynaklardan yararlanmamak politikadır. Bu şekilde ilerlemek için iyi pragmatik nedenler olabilir. Ancak, çoğu zaman insanlar bu şekilde devam ederler ve kendi kendilerine empoze edilen sınırlamalardan geniş kapsamlı metafizik sonuçlar çıkarırlar. Ya da kendilerine dayatılan sınırlamalar olduğunu unuturlar. Çünkü bilim bize ahlaktan ya da Tanrı’dan bahsetmediğinden ve bilim, insanlık tarihindeki en başarılı bilişsel proje olduğundan, ahlakın bir yanılsama olduğu, Tanrı’nın var olmadığı ve dini inancın bilime aykırı ve mantıksız olduğu düşünülebilir. Bu insanların aslında söyledikleri, Natüralizmin (yalnızca metodolojik natüralizm değil, aynı zamanda metafizik natüralizm) bilimin bir ön-varsayımı olduğudur. Ve iddia edilen varsayım, “var olan tek şey bilimin bize anlatabileceği şeylerdir” olur.

          Ancak, Natüralizm kesinlikle bilimin bir d-varsayımı değildir. Bilimsel araştırmaya girişmek ve yine de Natüralizmi inkar etmek tutarsız olmadığı için, “var olan tek şey bilimin bize anlattığı şeylerdir” argümanını inkar edin. Çünkü bilimle meşgul olmak, ahlaka ve Tanrı’ya inanmak tamamen mümkündür. Sadece mümkün değil, gerçektir. En ünlü bilim adamlarının çoğu sadık Hıristiyanlardır: Örneğin Isaac Newton, Robert Boyle, Michael Faraday. Ayrıca bugün bilim adamlarının (ve filozofların) önemli bir kısmı da Natüralizmi reddeder.

Natüralizm, bilimsel teorilerin bir a- veya b- varsayımı da değildir. Natüralizm yanlışsa, bu her bilimsel ifadenin yanlışlığını gerektirmez ve sahip olabilecekleri herhangi bir garanti veya gerekçeyi baltalamaz. İkinci olarak, bir dizi filozof ve bilim adamı yalnızca bilimin bize bilgi veya akılcı inanç verebileceği fikrini desteklemektedir. Bu fikir Scientism (Bilimcilik) adıyla anılır. Bilimciliğin dostları, kişinin Bilimciliği benimsemediği sürece bilimi gerçekten ciddiye almadığını öne sürer. Bazen Bilimciliği bilimin bir ön-varsayımı olarak ele alırlar. Ancak bu doğru olamaz. Bilimcilik, bilimin bir ön kabulü değildir. Bu bir d-varsayım değildir, bilim yapmak ve Bilimciliği inkar etmek tutarsız değildir. Aslında çoğu bilim insanı Bilimciliğin dostu değildir! Ciddi bir şekilde bilimsel araştırmayla uğraşırlar, ancak yalnızca bilimin bize bilgi veya rasyonel inanç verebileceğini kabul etmezler. Örneğin, sıradan görsel algı bize bilgi verebilir, ancak bilim değildir. Bilimcilik, şimdiye kadar okuyucunun aşina olacağı nedenlerle, bilimsel teorilerin ve ifadelerin bir a- veya b- ön varsayımı da değildir.

Normatif (Kuralcı) varsayımlar:

Metafizik ve epistemolojik varsayımların yanı sıra bilimin normatif varsayımları da vardır. Başka bir deyişle: bilimi “yapmak” için, bilimin uygulayıcılarının belirli normatif fikirleri ve idealleri (bilimsel araştırmanın sonucu olmayan fikir ve idealleri) varsaymaları gerekecektir. Bu normatif varsayımların ne olduğu hakkında bir tartışma vardır: Ancak bu tür varsayımların gerçekten yapılıp yapılmadığı konusunda hiçbir tartışma yapılmamalıdır. Şu normatif varsayımları seçiyorum: (1) bilim yaparken önemsiz olanı değil, anlamlı olanı aramamız gerektiği; (2) bir dizi bilimsel davranış etik kurallarına uymamız gerektiği; (3) teorileştirmenin belirli normlar tarafından yönlendirildiği ve yönlendirilmesi gerektiği.

1. Bilim, diğerlerinin yanı sıra bize bilgi vermeyi amaçlar. Ancak tüm bilimsel bilgiler eşit derecede değerli değildir. Konuları bilimsel olarak araştırabiliriz ve araştırmanın sonucu diğer araştırmaların sonucundan daha az değeri olabilir. Örneğin, hindistancevizi suyunun, şişelenmiş kaynak suyununkini bile geçebilecek iyi rehidrasyon özelliklerine sahip olduğunu bulmak ilginçtir, ancak oral ilaç formülasyonunun altında yatan akut susuz kalmış binlerce kişinin hayatını kurtaran rehidrasyon solüsyonları olan su, karbonhidrat ve sodyum absorpsiyon dinamiklerini anlamak kadar değerli değildir. Bu, bize en değerli bilgiyi verecek bilimin peşinden gitmemizi zorunlu kılar.

         Artık bilgi farklı boyutlarda ve farklı nedenlerle değerli olabilir. Araçsal nedenlerle, yani teknolojik veya tıbbi uygulamaları, yani performansı veya yaşam kalitesini iyileştiren uygulamalar nedeniyle değerli olabilir. Ama aynı zamanda araçsal olarak değersiz de olabilir. Bilgi ayrıca özünde değerli olabilir, yani bazı şeyler kendi iyiliği için bilinmeye değerdir. Ama aynı zamanda özünde değersiz de olabilir. Bir boyutta değeri olan sonuçlara götüren bilim yapacaksak, neyin değerli olup neyin olmadığı konusunda bir standart kullanmamız gerektiği açıktır. Görülmesi gereken nokta, bilimin veya bilimsel araştırmanın standartlarının ne olduğunun ortaya çıkmayacağıdır. Yine de bu standartlara, gerçekten takip etmek istediklerimizi olası çok sayıda araştırma arasından seçmek için ihtiyaç duyulmaktadır.

        Bilimin ve sonuçlarının neden değerli olduğu veya olmadığı sorusuna verilecek herhangi bir cevap, “değer standardı” kullanmak zorunda kalacaktır. Ancak bilim veya bilimsel araştırma bize hangi standartları kullanmamız gerektiğini söylemeyecektir. Bilim bize bu konuda rehberlik etmez. Yani bilimin değerini değerlendirirken, bilimin kendisinin bize veremeyeceği bir değerlendirme standardı (SoE) varsaymak zorunda kalacağız. Kesin anlamda bir değerlendirme standardı bilimin a- veya b- varsayımı olamayacağını gerektirir. Sonuçta, bir değerlendirme standardı, doğru veya yanlış olabilecek türden bir şey değildir. Ancak, bir bakıma kayıp bir anlamda, herhangi bir değerlendirme standardı bir d-varsayımı olacaktır. Çünkü bir tür bilimsel araştırmaya girişmek ve yine de kişinin yaptığı veya başarmayı umduğu şeyin bazı değerlendirme standardı tarafından ölçüldüğü gibi bir değeri olduğunu reddetmek neredeyse tutarsız gibi görünür. Bilimsel araştırmanın neden değerli olduğuna dair bir görüş olmadan, araştırma yapmak imkansız görünüyor. Bu nedenle, “bu değerlendirme standardı tarafından ölçülen bu soruşturmanın değeri vardır” türündeki ifadelerin bilimin bir ön-varsayımı olduğunu söylüyorum: Değerlendirme standardı ne olursa olsun…

2. Yukarıda bahsedilen varsayımlar, bir bakıma gerçek bilimsel araştırmalara oldukça ‘dışsal’dır:  Bahsedeceğim varsayımlar günlük olarak araştırma “yapmakta” olanlardır – araştırma yapma pratiğine çok daha “içsel” olan faillerle ilgilidir. Bu varsayımlar, araştırmada dürüstlük için neyin gerekli olduğuyla ilgilidir. Buna “bilim etiği” diyebiliriz (tıpkı tıp etiği, gazetecilik etiği ve diğer meslek etiği olduğu gibi). Bu etik, araştırmacıların uyması gereken ve yapmazlarsa çalışmaları ve bir bütün olarak bilim pratiğinin güvenilirliğini, otoritesini ve prestijini kaybedeceği şekilde formüle edilebilir. İşte birkaç örnek: (1) veri üretmeyin; (2) geliştirmekte olduğunuz teoriyi desteklemeyen verileri saklamayın; (3) kanıtların ele alınmasında açık fikirli, dikkatli, eksiksiz, titiz, bütünleştirici ve objektif olun; (4) işbirlikçi, iletişimsel, kibar tartışmalara girebilen, itirazlarla başa çıkabilen, olası itirazları öngörebilen niteliklerde olun; (5) sonuçlarınızın gerçekte olduğundan daha güçlü olduğunu toplum içinde öne sürmeyin; (6) intihal yapmayın; (7) sonuçlar çoğunlukla başlangıç ​​niteliğinde olduğundan, vb. yanılmış olabileceğinizi kabul edin. Ayrıca (8), hayvanlar ve insanlarla ne tür deneylere izin verilebileceğine ilişkin etik kurallar ve kısıtlamalar da vardır. Bilimin güvenilir, otoriter olması ve doğru türden bir saygınlığa sahip olması için, bilim insanlarının sorumlu araştırma davranışı için bu normları kabul etmesi gerekir.

        Görülmesi gereken nokta, bilimsel araştırmanın bize araştırma bütünlüğü için bu normların ne olduğunu söylemeyeceğidir. Bu yüzden onlara bilimin ön-varsayımları diyorum. Bu değerlendirmeki önvarsayımlar a- veya b-ön-varsayımları değildir; onlar bir tür d-ön-varsayımlarıdır: çünkü bu, herhangi bir ayrıntıda belirtmeye çalışmayacağım şekilde, bilimsel araştırma yapmak için tutarsızdır. Ve yine de bu normlara uyulması gerektiğini inkar edebilir veya bunların iyi araştırma yürütme normları olduğunu, yani uyulması en güvenilir sonuçları verecek normlar olduğunu inkar edebilirsiniz.

3. Bahsedilenlere ek olarak bilimin normatif varsayımları da vardır: Bu varsayımlar, bir bakıma bilimsel girişimin daha da “içsel” halidir. Demek istediğim şu: bilimde, hipotezlere ve teorilere karşı gerekçeler ve onları detekleyen gerekçeler veririz. Belirli bir teori için bazı nedenler iyi, sağlam veya geçerliyken diğerleri değildir. Bilimsel hipotezleri ve teorileri tasarlamak ve değerlendirmek için, iyi-kötü mantıkları birbirinden ayıran normların farkında olmalıyız. Bu normları belirlemek küçük bir iş değildir. Şu an sadece ‘basitlik’ten bahsetmek yeterli olacaktır. A teorisinin B teorisinden daha basit olması, her ikisi de verileri eşit derecede iyi açıklarken, A’yı tercih etmek için iyi bir nedendir.

     Bir teori, diğerinden daha az varlık , daha az varlık türü, daha az ilişki veya daha az ilişki türü ortaya koyduğunda, diğerinden ‘basit’tir. Tüm kanıtları açıklayan, ancak yalnızca bir katile atıfta bulunan bir teori, kanıtları eşit derecede iyi açıklayan, ancak bir katil çetesine atıfta bulunana tercih edilmelidir. “ceteris paribus”(diğer şeylerin eşit olması durumunda), daha basit teorilerin daha karmaşık olanlara tercih edileceğini varsayıyoruz.

    Buradaki nokta, bu veya başka herhangi bir iyi normun bilim tarafından kurulmuş bir şey değil, bilimin ön-varsayımı olduğudur. Yine bir a- veya b-ön varsayımı değil, bir d-ön-varsayımıdır. Çünkü bilimsel araştırmaya girişmek ve yine basitliği veya başka herhangi bir normu haklı olarak reddetmek tutarsızdır. İyi bir nedene ilişkin görüşler olmadan bilim imkansızdır.

SONUÇ

Benim yaptığım gibi bilimin ön-varsayımları olduğunu belirtmek önemli midir? Bence öyle. Çünkü: (1) Bilim yapmanın ne anlama geldiğine dair bize daha gerçekçi bir resim sunar: kesinlikle sanıldığı gibi varsayımsız girişim değildir. Bilimi yapanın “insanlar” olduğu, bilimsel olarak kanıtlanmamış metafizik, epistemolojik ve normatif varsayımlar yapması gereken insanlar olduğu gerçeğini tam olarak sunduğu için daha gerçekçidir. (2) Bilimciliğin sağlıksız ve hatta savunulamaz olduğunu açık bir şekilde gösterir. Bilimciliği gerçekten benimsemek, bilimi terk etmektir. Çünkü bilim tarafından kurulmadıkça hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini açıklamak, bilimin varsayımlarını kabul etmemek anlamına gelir. İlk etapta bilimi mümkün kılan varsayımlar reddedilmiş olur. (3) Bilimdeki tüm anlaşmazlıkların, bir tarafın bilimi olması gerektiği gibi yapmasından, diğer tarafın yapması gerekeni yapmamasından kaynaklanmadığını gösterir. Bilimin ön-varsayımları olarak kabul edilenler hakkında anlaşmazlıklar olabilir.

Son olarak, tüm bunlar özellikle ‘insan hareketi bilimcileri’ için geçerlidir. Çünkü olgun doğa bilimlerindeki eğitimden uzaklaştırılmakla, bu varsayımlardan az haberdâr olabilirler. Onlar da bilim yapmanın ne anlama geldiğinin, bilimciliğin tehlikeleri ve sınırlamalarının ve bilimdeki bazı anlaşmazlıkların, bilimin varsayımlarındaki anlaşmazlıklardan kaynaklanabileceği gerçeğinin farkında olmalıdırlar.


Çevirmen: Eymen Yalaz


Kaynak: Woudenberg, R. (2017). Presuppositions of (Human Movement) Science. Thinking in Motion: Journal of Exercise Sciences and Health, 15(1). https://doi.org/10.15517/pensarmov.v15i1.27846


Kaynakça:

Alston, W.(1991). Perceiving God: The Epistemology of Religious Experience. Retrieved from https://books.google.co.cr/books/about/Perceiving_God.html?id=6O_YAAAAMAAJ&redir_esc=y 

Alston, W.(1993). The Reliability of Sense Perception. Retrieved from https://books.google.co.cr/books/about/The_Reliability_of_Sense_Perception.html?id=Zc1ugTzu3vYC&redir_esc=y 

Alston, W.(1996). A Realist Conception of Truth. Retrieved from http://www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100492820 

Audi, R.(1998). Epistemology a contemporary introduction to the theory of knowledge. Retrieved from http://commonsenseatheism.com/wp-content/uploads/2009/07/Audi-Epistemology-2e.pdf 

Brooke, J., &Cantor, G. (1998). Reconstructing Nature: The Engagement of Science and religion (Glasgow Gifford Lectures). Retrieved from https://www.amazon.com/Reconstructing-Nature-Engagement-ReligionLectures/dp/019513706X 

De Ridder, Jeroen, RikPeels&RenevanWoudenberg(eds.). (2017). Scientism (En prensa). Oxford: Oxford University Press.

Hooykaas, R. (1972). Religion and the Rise of Modern Science. Retrieved from https://www.amazon.com/Religion-Rise-Modern-Science-Hooykaas/dp/1573830186 

Hume, D. (1748) [1965]. An Inquiry Concerning Human Understanding: With a Suplement, An Abstract of a Treatise of Human Nature. Retrieved from https://www.amazon.com/Inquiry-Concerning-Human-Understanding-Supplement/dp/0672602180

Kuyper, A.(1898). Encyclopedia of Sacred Theology: Its Principles. Retrieved from https://www.amazon.com/Encyclopedia-Sacred-Theology-Its-Principles/dp/1112159592 

Laudan, L. (1984). Science and Values: The Aims of Science and Their Role in Scientific Debate. Retrieved from https://books.google.co.cr/books/about/Science_and_Values.html?id=47KrhvBeUQYC&redir_esc=y 

Loux, M.(2017). Metaphysics: A Contemporary Introduction (Routledge Contemporary Introductions to Philosophy). Retrieved from https://www.amazon.com/Metaphysics-Contemporary-Introduction-IntroductionsPhilosophy/dp/0415261074 

Mavrodes, G.(1988). Revelation in Religious Belief. Retrieved from https://books.google.co.cr/books/about/Revelation_in_Religious_Belief.html?id=K2rGQgAACAAJ&redir_esc=y 

Plantinga, A.(2000). Warranted Christian Beliefdoi: https://doi.org/10.1093/0195131932.001.0001 

Plantinga, A.(2011). Where the Conflict Really Lies: Science, Religion, and Naturalism. Retrieved from http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/acprof:oso/9780199812097.001.0001/acprof-9780199812097 

Reid, T.(1969) [1785]. Essays on the Active Powers of the Human Mind. Retrieved from https://www.amazon.com/Essays-Active-Powers-Human-Mind/dp/B000O R98XY 

Rosenberg, A. (2011). The Atheist’s Guide to Reality: Enjoying Life without Illusions. Retrieved from https://www.amazon.com/Atheists-Guide-Reality-EnjoyingIllusions/dp/0393344118 

Searle, J. (1995). The Construction of Social Reality. Retrieved from https://books.google.co.cr/books/about/The_Construction_of_Social_Reality.html?id=zrLQwJCcoOsC&redir_esc=y 

Strawson, P.(1950). On Referring. Mind,59(235), 320-44. doi: https://doi.org/10.1093/mind/LIX.235.320 

Swinburne, R.(1992). Revelation: From Metaphor to Analogy. Retrieved from https://books.google.co.tz/books/about/Revelation.html?id=JeAenwEACAAJ 

Swinburne, R. (1997). Simplicity as Evidence of Truth (Aquinas Lecture). Retrieved from https://www.amazon.com/Simplicity-Evidence-Truth-Aquinas-Lecture/dp/087462164X 

Van Woudenberg, R (2014). True Qualifiers for Qualified Truths. The Review of Metaphysics,68, 3-36. Retrieved from https://www.questia.com/library/journal/1G1-383853199/true-qualifiers-for-qualified-truths 

Van Woudenberg, R&Joëlle, R. (2016). Science and the Ethics of belief an examination of Philipse’s ‘Rule R’. Journal for the General Philosophy of Science,47(2), 349-362. doi: https://doi.org/10.1007/s10838-015-9313-9 

Wolterstorff, N.(1995). Divine Discourse Philosophical Reflections on the Claim that God Speaks. Retrieved from https://doi.org/10.1017/CBO9780511598074