Epistemoloji Nedir? Konuya Kısa Bir Giriş – Keith DeRose

Epistemoloji Nedir? Konuya Kısa Bir Giriş – Keith DeRose

Ağustos 26, 2022 0 Yazar: felsefelog

Sanırım birçok insan epistemolojinin felsefenin bir dalı olduğunu biliyor ama bunun ötesinde bir şey bilmiyor.( pekala ! epistemolojinin ne olduğu hakkında daha fazla bir şey bilmeden – henüz genel şüpheciliğe giriş yapmayalım!) sorumuza çok kısa bir standart cevap epistemolojinin (bilgi felsefesi) bilgi teorisi olduğudur. Aslında şimdiye kadar ‘’epistemoloji’’ ve ‘’bilgi teorisi’’ nin üniversite ders kataloglarında birbirlerinin yerine kullanıldığını söyleyebilirim.Öyleyse epistemoloji,bilginin doğası kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen bilim dalıdır.Bunun devamında, epistemologların uğraştığı konulardan birkaçını kısaca tanımlayacağım. Bu size epistemolojinin ne olduğunu ve epistemoloji dersi almayı düşünenler için böyle bir dersten ne beklemeleri gerektiği konusunda biraz daha fikir verecektir. Devamını okumak isteyenler için bu sayfanın alt kısmında, epistemolojinin belirli konuları hakkında doğası gereği giriş niteliğinde olan (çoğunlukla Stanford Felsefe Ansiklopedisi’nden, harika bir çevrimiçi kaynaktan) makalelere bağlantılar vardır.

1. Bir kişi hangi koşullar altında bilebilir? :Bilginin analizi

Epistemoloji bilgi teorisi olduğundan, alanın temel sorusu şudur: Bir özne hangi koşullar altında bir şeyin böyle olacağını bilir? Çoğu genel epistemoloji sınıfı (belirli bir epistemolojik konuya odaklanan özel ileri düzey kursların aksine) bu soru üzerinde en azından biraz zaman harcar ve çoğu bununla başlar. Bu konuyla ilgili çok önemli bir makale -belki de epistemoloji derslerinde en sık verilen ödev – Edmund Gettier’in kısa klasiğidir, ‘’makul doğru inanç gerçek bilgi midir?” (Analiz 23 (1963): 121-123 [Analiz dergisi, cilt 23, 1963 yılında basılmıştır, 121-123. sayfalarda]), burada çevrimiçi olarak mevcuttur. Gettier’in öncelikli amacı: ‘JTB’ (Justified True Belief= Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç) beyanı olarak adlandırılan bilgiyi makul, doğru inanç olarak analiz eden bilginin cazibesidir. Böyle bir açıklamaya göre, bir S öznesi , P’yi ancak ve ancak şu takdirde bilir (Gettier, “eğer ve ancak” için IF’nin genel felsefi kısaltmasını kullanır):

1. P doğrudur,

2. S, P’ye inanıyor ve

3. S, P’ye inanmakta haklıdır.

Bu açıklamaya göre, dışarıda yağmur yağdığını biliyorsunuz, örneğin,dışarıda yağmur yağdığı ancak ve ancak dışarıda yağmur yağıyorsa ve siz dışarda yağmur yağdığına inanıyorsanız siz buna inanmakta haklısınız. Bu tür açıklamaları çürütmek için Gettier, her biri, yine de bilgi örnekleri olmayı başaramayan makul doğru bilgi örneklerini içeren (veya en azından sezgisel olarak içeriyor gibi görünen) iki örnek geliştirdi. Kişi, ya bu örneklerdeki söz konusu gerçek inançların gerçekten haklı olmadığını savunarak (görünüşe karşı) ya da örneklerdeki öznelerin söz konusu önermeleri gerçekten bildiklerini savunarak (yine ilk görünüşlere karşı) Gettier’in davaları karşısında JTB beyanını sürdürmeye çalışabilir. Ancak çoğu epistemolog, Gettier’in vakalarının JTB teorisinin gerçek karşı örnekleri olduğunu kabul etti. – bunlar, “S, P’yi biliyor mu?” sorularının bulunduğu durumların gerçek örnekleridir. ve “S, P’ye dair haklı bir doğru inanca sahip mi? farklı cevaplar alın ve böylece JTB bilgi  beyanını çürütün.

Gettier’in makalesi, kabul edilebilir bir bilgi açıklaması üretmeyi amaçlayan felsefi literatürde ,JTB beyanını daha fazla koşul ekleyerek değiştirerek ya da üçüncü gerekçelendirmeyi, koşulu bir veya daha fazla başka koşulla değiştirerek bir patlama yarattı. Buna karşın birçok yeni beyan önerildi. Ancak söz konusu beyan bir öznenin önerdiği koşulları yerine getirmemesine rağmen bir şeyi nasıl bilebileceğini göstererek ya da bir öznenin önerilen koşulları karşıladığı halde bir şeyi nasıl bilmediğini gösteren karşıt-çürüten örneklere tabi tutuldu. Çoğu zaman yeni örnekleri ele almak amacıyla daha da karmaşık karşıt örnekleri öğrenmek için birçok karmaşık beyan önerildi. (Söz konusu analizlerin birçok örneğinin ve karşılaştıkları bazı sıkıntıların tartışılması için, Robert Shope’un The Analysis of Knowledge (Princeton University Press, 1983) adlı kitabına bakınız.) Birçok epistemolog mevcut döngüden bıktı ve bu süreçte hayatta kalabilecek bir bilgi beyanı bulma konusunda umutsuzluğa kapıldı. Felsefi açıklamaları örneklere karşı test etme metodolojisinin (epistemolojinin yanı sıra felsefenin birçok alanında uygulanan bir metodoloji) karlı bir şekilde takip edilip edilemeyeceği ve nasıl takip edilebileceği yaygın olarak tartışılan bir konu olmuştur ve bilginin analizine ilişkin olarak “Gettier Sonrası” literatür, bu metodolojinin eylemdeki A örneği olarak kullanılmıştır.

 [Bu konuda daha fazla tanıtıcı materyal için, Matthias Steup’un Stanford Felsefe Ansiklopedisi’nin “Bilginin Analizi” başlıklı makalesine bakınız.

2.Gerekçelendirme ve Diğer Epistemik Kavramlar

Yukarıdaki tartışmanın gösterdiği gibi, öznelerin bir şeyi bilip bilmedikleri ve ne zaman bildiklerine ilişkin tartışmalarda ortaya çıkan bir konu şeylere inanmakta haklı olup olmadıkları ve ne zaman haklı olduklarıdır ve inançların gerekçelendirilmesi epistemolojide standart bir konudur.  Epistemoloji aynı zamanda yakından ilişkili diğer kavramlarla da ilişkilendirilir. Bazı örnekler: Bir şeye inanma hususunda bir konu ne zaman mantıklı hale gelir? Bir şeyden ne zaman emin olabiliriz? Bir şeyin böyle olduğundan ne zaman emin olursunuz? Bir konu için bir şey ne zaman şüphelidir? ya da şüpheli midir? Bir şey ne zaman mümkün (“mümkün”epistemik anlamında) — hangi koşullar altında öznesinin bakış açısından bir inanç muhtemelen yanlış olabilir? Bir inanç ne zaman kişinin sunduğu delillerle yeterince desteklenir? (ayrıca inançlarımız için kanıtlarımızı oluşturan nedir ve bir inancın rasyonel olması için ne zaman kanıtlarla desteklenmesi gerekir? Bütün bunlar kendi çapında epistemolojik konulardır, bu kavramların anlaşılması , başarılı bir bilgi açıklamasına ne gibi bir katkı yapabileceğinin ötesinde, oldukça ilgi çekicidir.

3. Ne Biliyoruz? Şüphecilik

Beklendiği gibi, bilgi teorisindeki bir diğer temel soru şudur: Ne biliyoruz? Bilgimizin kapsam alanı veya büyüklüğü ne kadardır? Bu soru, elbette, yukarıda 1. bölümde ele alınan, bir şeyi bilmek için ne gerektiği sorusuyla yakından ilgilidir. Bilgimizin kapsamına ilişkin karamsar açıklamalar, bildiğimizi sandığımızdan daha az şey bildiğimizi gösteriyor, tamamıyla karamsar hesaplar, çok az şey bildiğimizi, hatta belki de hiçbir şey bilmediğimizi söylüyor! Radikal olmasına rağmen, bu kadar şüpheli bir bilgi kapsamına ilişkin açıklamalar hem tarihsel olarak hem de son epistemolojik çalışmalarda çok fazla felsefi ilginin merkezi olmuştur.  Genellikle şüphecilik, filozofların saldırdığı ve üstesinden gelmeye çalıştığı bir şeydir; zaman zaman savunulmaktadır. Burada gösterilen dikkat, kısmen, bilgimizin kapsamına ilişkin şüpheci değerlendirmelerin gerçekten doğru olduğunu göstermekle tehdit eden güçlü şüpheci argümanların varlığından kaynaklanmaktadır. Merkezi bir epistemolojik saplantı, bu şüpheci argümanlarda neyin yanlış olduğunu göstermek – ya da ara sıra onlarda yanlış hiçbir şey olmadığını tartışıyorlar. Şüpheci bir tez, genel olarak, belirli bir aralıktaki inançların belirli bir statüden yoksun olduğu iddiasıdır. Buna ek olarak, kapsamlarını değiştirmek için- hedeflenen inançların aralığını belirten – şüpheci tezler ve onları kurmak için kullanılan argümanlar, güçleri bakımından da farklılık gösterir – bu, şüpheci iddiaların hedeflenen inançların tam olarak ne eksik olduğunu belirtir. O halde şüphecilik, bilgimizin kapsamına ilişkin karamsar açıklamalarla sınırlı değildir; bunlar, yukarıda 2. bölümde tartışılan tanımlamalardan herhangi birinin, şaşırtıcı bir şekilde inançlarımızın geniş bir yelpazesine uygulanamadığı görüşler olabilir. İnançlarımızın şaşırtıcı bir şekilde çok azının veya belki de hiçbirinin sebep gösterilmediği, rasyonel olmadığı veya kanıtlarımızla yeterince desteklendiği, tam bir kesinlikle bilindiği vb. teoriler de şüphecilik örnekleridir.

(Bazı yaygın şüpheci argümanların bir açıklaması ve şüpheci sorunlara verilen en etkili yanıt türlerinin bir açıklaması da dahil olmak üzere, şüphecilik hakkında daha fazla giriş materyali için, çevrimiçi olarak mevcut olan “Şüpheciliğe Yanıt Vermek” başlıklı makaleme bakın. )

4. İçselcilik ve Dışsalcılık

Daha önce de belirttiğimiz gibi, epistemologlar inançların ne zaman (hangi koşullar altında) haklı olduğu ve öznelerin neye inandıklarını ne zaman bildikleri konularıyla ilgilenirler. Bu konuların iki ana anlatım türü olan içselcilik ve dışsalcılık arasında önemli bir ayrımı vardır. Epistemik içselciliğe göre, bu konular öncelikle inanan kişinin bakış açısına içsel faktörlere ve / veya inanan kişinin özel erişime sahip olduğu faktörlere bağlıdır. Çoğu içselci, bir inancın doğru olup olmadığı konusundaki dışsal konunun, bilgiyi oluşturup oluşturmadığı konusuyla ilgili olduğunu kabul eder, bu nedenle bilgi konusunda, içselcilik genellikle  doğru inançların bilgiyi oluşturup oluşturmadığı konusuyla alakalı olarak yalnızca veya öncelikli olarak içsel faktörlerin ilgili olduğu bir pozisyondur. Öte yandan, epistemik dışsalcılık,  öznenin bakış açısına göre gerekli şekilde “içsel” olmayan konular ve zihinsel yaşamları nesnelerin kendi bakış açılarından kendilerine nasıl göründükleri konusunda özdeş olan, ancak inançları, söz konusu konulara göre farklı olan iki özneyi hayal edebileceğiniz gerçeğinden de görülebileceği gibi bilgi ve gerekçelendirme konularının yalnızca inancın nasıl ortaya çıktığı veya öznenin inancı tutmaya başladığı fakülte veya mekanizmanın ne kadar güvenilir olduğu gibi faktörlere bağlı olduğunu iddia eder. Gerekçelendirme konusundaki içselci, bu tür öznelerin inançlarının aynı gerekçelendirici statüye sahip olduğunu (ya hem haklı ya da her ikisi de haksızdır ve aynı derecede), bilgi hakkındaki içselci ise, bu tür “ikizlerin” inançları her iki durumda da doğru olduğu sürece, bilgiyi oluşturup oluşturmadıkları konusunda ayrışamayacaklarını savunmak zorunda kalacaktır.

Öyleyse, benim bir “içsel ikizimi” düşünün. Bu ikizin hayatı dün gece yarısına kadar benimkiyle aynıydı. O vakit, yaşam geçmişlerimiz büyük ölçüde farklılaşır, ancak hiçbir şekilde deneyimlerimizin içeriden nasıl göründüğü konusunda bir farklılığa neden olmaz: “İçsel” yaşamlarımız hala aynıdır. Gece yarısı, süper gelişmiş uzaylılar ikizimin beynini vücudundan kopardılar, (insan) beynini besleyen bir tekneye yerleştirdiler ve ikizim olan beynin ürününü hesaba katarak, ona uygun duyusal girdi veren süper gelişmiş bir bilgisayara bağladılar. Bu arada, normal bir fiziksel yapıda olan insan olarak kaldığımı, etrafımda hiçbir uzaylı olmadığını varsayabiliriz.  İkizimin beynini vücudundan koparan uzaylılar o kadar gelişmiş ki, bunu onun deneyimini hiç etkilemeyecek şekilde yapabildiler. Şimdi sabah oldu ve eşimle bir konuşma yapıyorum. İkizim de aynı deneyimleri yaşıyor ve bu yüzden karısıyla bir konuşma yaptığını düşünüyor, ama aslında yapmıyor. (Karısı aslında şimdi, onun haberi olmadan, beyni bozuk, ölü bedeninin keşfi üzerine şok ve yas tutuyor.) Gerekçelendirme konusundaki içselci, karımla sohbet ettiğime dair inancımın, ikizimin benzer inancıyla aynı haklı statüye sahip olduğunu savunacaktır: ya ikimiz de inancımızda haklıyız ya da her ikimiz de haksızız veya eşitiz. Ne olursa olsun içselci bu konuda bana her zaman haklı göründü: Bana öyle geliyor ki, bu tür ikizler inançlarının haklı statüsü konusunda birbirlerinden farklı olamazlar: Eğer inancım haklıysa, ikizleriminki de öyle; eğer onunki haksızsa, benimki de öyle. Bu durumda, hem benim hem de ikizimin, her ne kadar ikizimin inancı yanlış olsa da, söz konusu inancı korumakta haklı olduğumuzu düşünüyorum.

Peki ya bilgi? İkizimin inancı yalnışken benim inancım (eşimle sohbet ettiğim) doğru olduğundan dolayı içselciler bile, en azından onları yorumladığım gibi, birimizin (muhtemelen ben) söz konusu öğeyi bildiğini, diğerinin (muhtemelen ikizim) bilmediğini iddia edebilirler. İyi bir test durumu için, söz konusu inançların her ikisinin de doğru olduğu bir örneğe ihtiyacımız var. Yani: Bir fincan kahve tutuyorum. İkizim de bir fincan kahve tuttuğuna inanıyor, ama aslında tutmuyor. Ben (doğru bir şekilde) kahve tuttuğuma inandığım için, beynimin 10 fit yakınında bir fincan kahve olduğuna inanıyorum.

Örtülü” inançların hayranı değilseniz, beynimin 10 fit yakınında bir fincan kahve olup olmadığının sorulduğunu ve bu nedenle konuyu düşünüp olumlu bir sonuca vardığımı düşünebilirsiniz, ve tabi ki, sonra, ikizim, beyninin 10 fit yakınında bir fincan kahve olup olmadığı sorulduğunu ve olumlu bir sonuca vardığını düşündüren deneyimler yaşadı.)

Yani ikizim de beyninin 10 fit yakınında bir fincan kahve olduğuna inanıyor. O buna inanıyor çünkü o (yanlış bir şekilde) kahve tuttuğuna inanıyor. Ama elinde tuttuğu şey konusunda yanılırken, beyninin 10 fit yakınında bir fincan kahve olduğu konusunda haklı çıktığını varsayalım: Beynini kapmış olan uzaylılar, İnsanların fincan kahve içme pratiğini yükselttikten sonra uzaylılardan biri dikkatsizce iç ikizimin beynini tutan fıçının hemen yanına bir fincan kahve bıraktı. Yani, olduğu gibi, ikizimin beyninin 10 fit yakınında bir fincan kahve olduğu inancı doğru. Yani burada her iki durumda da doğru olan belirli bir inancı paylaşan bir çift “ikiz” var.  İçselci, hem benim hem de ikizimin beyninin 10 fit yakınında bir fincan kahve olduğunu bildiğimizi veya ikimizin de bunu bilmediğini söyleyecektir. Bana öyle geliyor ki, beynimin 10 fit yakınında bir fincan kahve olduğunu biliyorum, ama ikizim bunu bilmiyor, dışsalcı bana bilgi konusunda haklı görünüyor.  Bana göre bilgi, gerçek inancın ötesinde tamamen “iç” meseleleri aşan meseleleri çok önemli bir şekilde içeriyor gibi görünüyor: Söz konusu inancın hakikatinin ötesinde, bir inancın bir bilgi parçası olup olmadığıyla ilgili “dışsal” meseleler var.

5. Bilginin Yapısı: Temelcilik ve Tutarlılık.

Epistemologlar için bilginin veya gerekçelendirmenin yapısı önemli bir konu olmuştur. Bu konudaki temel pozisyonlardan olan temelcilik ve tutarlılık, belki de en iyi şekilde, nedenlerin gerilemesi sorununa tepki olarak tanıtılır. En azından bazen, bir inanç, örneğin A, bir bilgi parçasını oluşturur veya haklı çıkar, çünkü birinin sahip olduğu ve A’ya kanıt oluşturan başka bir inanca, yani B’ye dayanır. Ancak bu B inancının kendisi bir bilgi parçası veya haklı bir inanç ise işe yarayabilir gibi görünüyor. Ama B nasıl haklı çıktı?  Belki de bir başkasının inancına, C’ye dayanıyordu. Ama yine de, bu ancak C’nin zaten doğrulanması veya bilinmesi durumunda işe yarayabilir. İnançları başka inançlara dayandırma süreci nerede ve nasıl sona erebilir? Tüm inançlarımızdan, gerekçelendirilmek için sahip olduğumuz diğer inançlar biçimindeki kanıtlara uygun şekilde dayanmalarını talep edersek ve kanıt satırlarının hiçbir gerekçe “daireleri” içermemesini talep edersek (ki bu asla gerçekleşmez A’nın, B’ye dayandığı için gerekçelendirildiğini ve bunun C’ye dayandığı için gerekçelendirildiğini böylece, A’ya bağlı olduğu için gerekçelendirilmiş bir inanca ulaştık) ve eğer kanıtların sonsuz uzunlukta olamayacağını kabul edersek, inançlarımızın hiçbiri gerekçelendirilmemiş şüpheci sonuçlara sürükleneceğiz. (yada bilgiyi savunmaktan ziyade bilgiyle beraber bu problemin üstesinden gelebiliriz.)

Temelciler, gerekçelendirilmek için tüm inançlarımızın diğer inançlarımıza dayanması gerektiğini reddederek bu şüphecilikten kaçınırlar. Temelcilere göre, bazı inançlarımız tam anlamıyla temeldir. (bildiğim kadarıyla Alvin Plantinga’dan gelen bir terim kullanmak gerekirse) başka herhangi bir inanca dayanmalarından bağımsız olarak gerekçelendirilirler  (veya bilgidirler). Bu uygun temel inançlar, daha sonra, diğer tüm gerekçeli inançlarımızın “inşa edildiği” “temel” olarak hizmet eder: Uygun şekilde temel olmayan tüm gerekçeli inançlarımız, doğrudan veya dolaylı olarak, uygun temel inançların bu temeline dayanır.

Temelciliğin kendisi sadece bu temel yapısal resme bir bağlılıktır. Temelciliğin versiyonları, hangi inançlarımızın gerektiği gibi temel olabileceği (diğer inançlarımıza dayanmaksızın gerekçelendirilebileceği) ve bir inancın diğerine başarılı bir şekilde dayandırılmasının ne olduğu konusunda birbirinden farklılık gösterecektir. Tutarlılıkçılar, yalnızca kişinin inançlarında kanıta dayanan ilişkilerin herhangi bir inancımızı haklı kılabileceğini savunurlar ve bu nedenle temelcinin tam anlamıyla temel inançlarını reddederler. Tutarlılıkçı bunun yerine, gerekçelendirme “daireleri”nin olabileceğini kabul ederek gerileme argümanından kaçınır: bazen A, (belki de dolaylı olarak, uzun bir dizi temellendirme yoluyla) A’ya dayanan B’ye dayanılarak haklı çıkarılabilir. Tutarlı resim üzerinde gerekçelendirilen inançlar, inançlarımızın “uygun temel” inançların bazı temellerine ne kadar iyi dayandıklarından ziyade, inançlarımızın birbirleriyle ne kadar uyumlu olduğudur. Yine, tutarlılığın kendisi, haklı inançlarımızın yapısının bu temel resmine sadece bir bağlılıktır ve bu temel resim, sayısız önemli ölçüde farklı şekillerde işlenir. Bu temel yapısal seçenekleri regresyon argümanına yanıt olarak sunmak kullanışlı olsa da, bu pozisyonların savunucularının sadece regres argümanından kaçınmak için bu pozisyonlara gelmediğini vurgulamalıyım.
Yukarıda vurguladığım gibi, hem temelciliğin hem de tutarlılığın önemli ölçüde farklı birçok versiyonu olsa da, bu iki kamp arasındaki boşluğa düşen ve aralarında bir tür uzlaşmayı temsil eden görüşler de var. (Bu konuda, “Doğrudan Emri Gerçekçiliği” başlıklı makalemi görebilirsiniz [ pdf , word], burada, 2-4. bölümlerde, böyle bir yapısal uzlaşma pozisyonunu savunuyorum ve 1. bölümde açıklıyorum ve 5-7. ” – bu uzlaşma yapısına örnektir.)

Diğer başlıklar

Yukarıdakiler, epistemologlar tarafından ele alınan konu türlerinin sadece bir örneğidir. Diğer epistemologlar şüphesiz açıklamak için farklı konu grupları seçerlerdi. Yine de, yukarıdaki hızlı tartışma, epistemolojide ele alınan konuların türü hakkında size bir fikir vermeye hizmet etmelidir – ve aşağıda çeşitli diğer konulardaki bazı ansiklopedi makalelerine bazı bağlantılar vardır. Daha derine inmek istiyorsanız, daha sonra gidilecek iyi bir yer, Epistemoloji Sayfasının 2. bölümünün alt kısmında listelenen antolojilerden biridir. Makalelerin düzenlendiği farklı konulara bakın, örneğin, Sosa & Kim, ed. antoloji, Epistemoloji ve ardından ilginizi çeken konulardaki daha önemli makalelerden bazılarına da sahip olacaksınız.

Başkaları bana epistemolojideki önemli konuların çevrimiçi olarak mevcut olan iyi kısa giriş açıklamaları hakkında bilgi verirse, onlara burada bağlantılar göndereceğim.


Ayrıca Şu Çevrimiçi Tanıtıcı Makalelere Bakın:

Genel olarak Epistemoloji üzerine:


Joseph Cruz’un Bilişsel Bilimin Doğa Ansiklopedisi makalesi, “Epistemoloji” (pdf belgesi)
Peter Klein’ın Routledge Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Epistemoloji” .


Epistemolojideki belirli konular üzerine:
Elizabeth Anderson’ın Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Feminist Epistemology and Philosophy of Science” .
Tim Black’in İnternet Felsefesi Ansiklopedisi makalesi, “Epistemolojide Bağlamsalcılık” .
Michael Brady ve William Harms’ın Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Evolutionary Epistemology” .
Keith DeRose’un editörünün Şüphecilik: Çağdaş Bir Okuyucu’ya girişi, “Şüpheciliğe Yanıt Vermek” .
Richard Feldman’ın Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Doğallaştırılmış Epistemoloji” .
Peter Forrest’in Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi,“Dinin Epistemolojisi” .
Richard Fumerton’un Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Epistemik Gerekçelendirmenin Temelci Teorileri” .
Alvin Goldman’ın Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Sosyal Epistemoloji” .
John Greco’nun Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Erdem Epistemolojisi” .
Jonathan Kvanvig’in Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “Tutarlı Gerekçelendirme Teorileri” .
George Pappas’ın Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi, “İçselcilere Karşı Dışsalcı Epistemik Gerekçe Kavramları” .
Matthias Steup’ın Stanford Felsefe Ansiklopedisi makalesi,“Bilgi Analizi” .

Onun “gerçekçi epistemoloji” dediği şeyin bir savunması için [“Veristik epistemoloji (bireysel ya da toplumsal), bilginin burada ‘zayıf’ doğru inanç anlamında anlaşıldığı yerde, bilginin üretimi ile ilgilidir. Daha doğrusu, hem bilgiyle hem de karşıtlarıyla ilgilenir: hata (yanlış inanç) ve cehalet (doğru inancın yokluğu). Gerçekçi epistemoloji için temel soru şudur: Hata ve cehaletle karşılaştırıldığında hangi uygulamaların bilgi üzerinde nispeten olumlu bir etkisi vardır? (s. 5)] “sosyal inşacılık, postmodernizm, pragmatizm, kültürel çalışmalar ve eleştirel hukuk çalışmaları gibi görüşlere” karşı (s. 7), bkz:
-Alvin Goldman’ın “Epistemology and Postmodern Resistance”(pdf belgesi; belgenin başında birkaç boş sayfa olduğuna dikkat edin), bu Goldman’s Knowledge in a Social World’ün (Oxford University Press, 1999) ilk bölümüdür.

Postmodernizmin ne olduğunu ve neden sevmediğimi söylemeye yönelik en iyi girişimim için, faydalı bulduğum birçok materyale bağlantı içeren blog yazıma bakın, “Bir Sis Bankasını Karakterize Etmek Postmodernizm Nedir ve Neden Böyle Bir Karartırım? Görünümü?” .


Çevirmen: Kübra Alataş


Kaynak: Keith DeRose, What Is Epistemology? , https://campuspress.yale.edu/keithderose/what-is-epistemology/ , Erişim Tarihi: 26.08.2022