İsimleri Bilinmesi Gereken 50 Günümüz Yerli Teist Felsefeci – Onur Kenan Aydoğdu

İsimleri Bilinmesi Gereken 50 Günümüz Yerli Teist Felsefeci – Onur Kenan Aydoğdu

Temmuz 28, 2023 0 Yazar: felsefelog

Maalesef ki bazı insanlar dindar (teist) olan insanların felsefe yapamayacağını, felsefe yapan insanların da dindar olamayacağını düşünür. Bu düşünce günümüz felsefe literatürü ve felsefe tarihi ile uyuşmamaktadır. Felsefe tarihi boyunca hem dindar hem filozof olan pek çok kimse olduğu gibi günümüzde de bu şekilde pek çok insan vardır. Bu yazıda ülkemizdeki hem teist hem felsefeci olan isimlere yer verdik. Böylelikle dindar felsefeci olmaz ya da felsefeciden dindar olmaz gibi bir düşüncenin yanlışlığını göstermek ve aynı zamanda teist bakış açısından okuma, araştırma yapmak isteyenlere de bir rehber oluşturmak amaçlanmıştır.

1 – Cafer Sadık Yaran

Sayın Yaran, yüksek öğrenimini 1981-1986 yıllarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı.Yüksek öğrenimini 1981-1986 yıllarında, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1987’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi araştırma görevlisi oldu. 1994’de İngiltere’de, University of Wales’de “The Argument from Design in Contemporary Thought” konulu tezi ile Doktor ünvanını aldı ve dönüşünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Yrd. Doç kadrosunda Din Felsefesi öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Aynı fakültede 1999’da doçent oldu. 2003’de İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 2006 yılında Din Felsefesi alanında profesör oldu. Aynı fakültede 2006-2011 yılları arasında Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2011’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçti. Halen aynı fakültede Mantık Anabilim Dalı Başkanlığı ve öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Önemli Eserleri; Kötülük ve theodise (1997), Din Felsefesine Giris (2012), İslam ve öteki (2001), Ahlak ve Etik (2010), Adil Bir Dünya Ümidi (2019), Richard Swinburne’e Özel Bir Referansla Günümüz Din Felsefesinde Tanrı İnancının Akliliği (2018), İnformel Mantık (2018), Sanat Ahlakı (2021), Din Felsefesine Giriş (2018), İslam’da Ahlak’ın Şartı Kaç (2005), Dini Tecrübe ve Meunet Sıradan İnsanların Sıradışı Dini Deneyimleri (2009), İslam Ahlak Felsefesine Giriş (2020), İlahiyatçılık ve Din Görevliliği Meslek Ahlakı (2019), Bilgelik Peşinde Din Felsefesi Yazıları (2011), Müslümanın Edinmesi Gereken Ahlaki Erdemler (2018), Din Felsefesi (Felsefe-Din İlişkisi) (1997), Din ve Bilim (1997) , Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi (1997)

Önemli Makaleleri:

2- Recep Alpyağıl

Sayın Alpyağıl, Ağustos 1977’de, Samsun’un Terme ilçesine bağlı Cenikyolu köyünde doğdu. Babası, doğduğu yerde fahri imamlık yapan bir zattı. Aslen Samsun / Çarşambalıdır. İlkokulu Çarşamba / Paşayazı Köyü İlkokulunda, ortaokul ile liseyi 1988–1994 yılları arasında Terme İmam-Hatip Lisesinde okudu. 1999 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 

Recep Alpağıl, 1999 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. 2001 yılında aynı enstitüde “Çağdaş Dinî Epistemolojide Fideizm” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde “Din Felsefesinde Dekonstrüksiyon” başlıklı tezle doktora çalışmasının bitirdi. Hâlen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 

Recep Alpyağıl; “Doğu Batı”, “İslâmiyat”, “Ekev”, “Marife”, “Dergâh”, “Meridyen”, “Kutadgu Bilig”, “Tezkire”, “Cogito”, “Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi”, “İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi” gibi dergilerde alanıyla ilgili olarak yazdığı makale ve denemelerini yayımladı. Uluslararası sempozyumlarda “İbn Sina”, “İbn Rüşd” ve “Düzceli Zahid Kevseri” konulu bildiriler sundu.  Ayrıca, İslam felsefesiyle ilgili görüşlerini aktardığı TV programlarına katıldı…

Önemli Eserleri; Wittgenstein ve Kierkegaard’dan Hareketle Din Felsefesi Yapmak (2002), Kimin Tarihi / Hangi Hermenötik? / Kur’an’ı Anlama Yolunda Felsefî Denemeler 1 (2003),  Fark ve Yorum: Kur’an’ı Anlama Yolunda Felsefî Denemeler 2 (2010),  Türkiye’de Bir Felsefe Geleneği Kurmaya Çalışmak 1-2 (2010-2011), Türkiye’de Otantik Felsefe Yapabilmenin İmkânı ve Din Felsefesi (2010),   Evrim ve Tasarım Geleneksel ve Çağdaş Metinler Seçkisi (2013), Wittgensteincı Bir Din Felsefesi Üzerine Felsefi Makaleler 1 (2020), Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 1 (2018), Din Felsefesi Açısından Mutezile Gelen Ek-i Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 2 (2018), Din Felsefesi Açısından Matüridi Gelen-Ek-i 3 Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi (2017), Din Felsefesi Açısından Meşşai Gelen-Ek-i / Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 4 (2020), Din Felsefesi Açısından Eş’ari Gelen-Ek-i / Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi 5 (2020), Klasik ve Modern Metinlerle Din Felsefesi Dersleri İçin Yardımcı Kitap (2021), Derrida’dan Caputo’ya Dekonstrüksiyon ve Din (2017), Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz 1 (2016), Felsefe Dili Olarak Türkçenin Gelişim Aşamaları ve Felsefe Sözlüklerimiz 2 (2016), İbn Arabi ve Derrida ve Mevlana ve Başkaları Üzerine Mülemma Düşünceler 1 (2019), Din Felsefesine Dair Okumalar -1 (2017), Din Felsefesine Dair Okumalar – 2 (2016) , Kıta Avrupası Din Felsefesi ve Mistik Gelen-Ekler (2021), Metalib-i Âliye Tanrı’nın Varlığını İspatlayan Dört Delil (Çev. Bereketzade İsmail Hakkı) (2021)

Önemli Makaleleri:

3- Rahim Acar

Sayın Acar, 1989 yılında Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans çalışmalarını 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde,  “Molla Sadra’nın Bilgi Anlayışı” isimli teziyle tamamladı. 2002 yılında Harvard Üniversitesinde, “Creation: a Comparative Study between Avicenna’s and Aquinas’ Positions” isimli teziyle doktorasını tamamladı. Halen Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesinde din felsefesi anabilim dalında çalışmaktadır.

Önemli Eserleri; İslam’da Dini Düşüncenin Yeniden İnşası (Çeviri) (2019), Akıl ve İnanç / Din Felsefesine Giriş (Çev. Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger ‘dan) (2019), Türkiye’de Din Felsefesi (2019), Din Felsefesi Seçme Metinler (Çev.Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger’dan) (2018)

Önemli Makaleleri:

4- Ayhan Çitil

  Sayın Çitil, 1991 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve İktisat bölümlerinde çift anadal programını tamamladı. 1994 yılında yine aynı üniversiteden An Introduction to the Ontological Foundations of Gödel’s Incompleteness Theorems başlıklı teziyle Felsefe Yüksek Lisans ve 2000 yılında The Theory of Object in Kant’s Transcendental Thought and Some Consequences of a Deepening of This Theory başlıklı teziyle Felsefe Doktora Derecesi aldı. Çitil’in akademik çalışmaları bir yandan mantık, matematik felsefesi ve ontoloji alanlarına bir diğer yandan da ahlâk felsefesine odaklanmaktadır. Çitil, nesne merkezli bir matematik felsefesi geliştirme projesine ilişkin çalışmalarının bir kısmını Matematik ve Metafizik, Birinci Kitap: Sayı ve Nesne (2012) başlıklı bir kitap olarak yayımlamıştır. Ahlâk felsefesi alanındaki çalışmaları “Tarihsel bir mekânda var olan biz aktörler için ahlâkî anlamda nesnel sınırların olduğu gösterilebilir mi?” sorusu etrafında sürmektedir. Ahmet Ayhan Çitil , İstanbul 29 Mayıs Üniversite’sinde Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri; Kant Okumaları Birinci Kritik (2021), Matematik ve Metafizik Kitap 1: Sayı ve Nesne (2012)

Önemli Makaleleri:

5- Aydın Topaloğlu

    Sayın Topaloğlu, 1964 Malatya doğumludur. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Farabi ve Thomas Aquinas’a Göre Tanrı’nın Varlığı ve Sıfatları” adlı tezle yüksek lisansını, 1997 yılında aynı enstitüde “Çağdaş İngiliz Felsefesinde Ateizm Problemi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri;  Ateizm Çıkmazı (2019), Teizm ve Ateizm Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları (2020), Filozofların Tanrısı (2020), Teizm ya da Ateizm / Tanrıtanımazlığın Felsefi Boyutları (2001)

Önemli Makaleleri:

6- Caner Taslaman

   Sayın Taslaman, ilk, orta ve lise eğitimini doğduğu şehir olan İstanbul’da bitirdi. Kimya mühendisi bir annenin ve doktor bir babanın oğlu olarak küçük yaşlardan itibaren doğa bilimleri ile ilgilendi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde üniversite eğitimini tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında antropoloji, din sosyolojisi, bilgi sosyolojisi gibi alanlarla ilgilendi. Marmara Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde, Din felsefesi açısından Büyük Patlama Teorisi adlı teziyle yüksek lisans, Din felsefesi açısından evrim teorisi adlı teziyle doktora derecesini kazandı. Daha sonra ise Kuantum Teorisi’nin felsefe ve teoloji ile bağlantısı üzerine yazdığı kitapla doçent oldu, yine bilim-felsefe-din üçgenindeki çalışmalarıyla profesörlük derecesini de aldı. Ayrıca “Küreselleşme Sürecinde Türkiye’deki İslam” çalışmasıyla ikinci doktorasını İstanbul Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. İlk olarak Tokyo Üniversitesi‘nde daha sonra Oxford Üniversitesi‘nde post doktora çalışmaları yaptı. Harvard Üniversitesi‘nde ve Cambridge Üniversitesi‘nde misafir akademisyen olarak bulundu. Son dönemdeki çalışmalarında ve yurtdışında bulunduğu üniversitelerde en çok odaklandığı konu modern bilim-felsefe-din ilişkisi olmuştur. Sayın Taslaman günümüzde Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir.

   Bilim-Felsefe-Din İlişkisi, Küreselleşme ve İslam, Kuran ve Bilim, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi ve Biyoloji Felsefesi en çok ilgilendiği alanlardır.

Önemli Eserleri; Kuantum Teorisi Felsefe ve Tanrı (2008),Neden Müslümanim: İslama İnancın Delilleri (2020), Allahin Varliginin 12 Delili (2017), Islam ve Kadın (2018), Big Bang ve Tanrı (2015), Tanri Parcacigi: Felsefi ve Teolojik Degerlendirmeler (2015), Evrim Teorisi, Felsefe ve Tanrı (2007), Allah Felsefe ve Bilim (2013), Bir müslüman evrimci olabilir mi? (2017), Fitrat Delilleri (2017), Kuran ve Bilimsel Zihnin Insasi (2015), Modern Bilim Felsefe ve Tanrı (2008), Hayretten Hayranliga Aforizmalarim (2021), Terör’ün ve cihad’ın retoriği (2007), Tarihselcilik Celiskiler Batakliginda (2016), Küreselleşme sürecinde Türkiye’de İslam (2011) , Arzulardan Allah’a Ulaşmak (2014) , Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam (2011) , Dini Cevaplar (2022) , Ahlak Felsefe ve Allah (2016)

Önemli Makaleleri:

7- Kemal Batak

   Sayın Batak, 1976 Adapazarı doğumludur. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, “Karl Popper’ın Viyana Çevresi Eleştirisi ve Din Görüşü” adlı tezle yüksek lisansını, 2007 yılında “Alvin Plantinga’nın Tanrı Anlayışı” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Din Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri; Tanrı’yı Bilmek: Alvin Plantinga’nın Din Felsefesinde Tanrı ve Epistemoloji, (2008), Naturalizm Çıkmazı: Dennet’ten Dawkins’e Yeni Ateizmin Felsefi Temelleri ve Teistik Eleştirisi (2011), Felsefenin Sonu? (2015), Aristoteles’ten Ernest Sosa’ya Erdem Epistemolojisi (2017)

Önemli Makaleleri:

8- Ömer Bozkurt

   Sayın Bozkurt, İbn Rüşd’te nedensellik adlı teziyle yüksek lisans ve ”Gazali ve İbn Rüşd’de imkân, imkânsızlık ve zorunluluk” adlı teziyle  doktorasını Ankara Üniversitesinde tamamladı. 2009-2013 yılları arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2015 yılında felsefe bilim dalında Doçent, 2020 yılında da Profesör oldu. Çok sayıda idari görevlerde de bulunan Ömer Bozkurt’un, İslam felsefesi ve genel felsefenin çeşitli alanlarına dair çok sayıda kitap editörlüğü, kitap ve kitap bölümleri, kitap kritikleri, ulusal ve uluslararası nitelikteki dergilerde pek çok makalesi ile aynı niteliklerdeki sempozyumlarda sunduğu bildirileri, Arapça ve İngilizce dillerinden çevirdiği kitap bölümleri, görev aldığı çeşitli nitelikte ulusal ve uluslararası projeleri ile birçok sempozyum ve çalıştay yürütücülüğü bulunmaktadır. Çeşitli projeler çerçevesinde İspanya ve İtalya’daki üniversite ve enstitülerde bir süreliğine araştırmalar yaptı. Türkiye’nin önde gelen bilimsel hakemli dergilerinde editörlük de yapan Bozkurt, Arapça ve İngilizce dillerini bilmektedir. Halen Mardin Artuklu Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri; Yeni Felsefe Bir Metodik Felsefe Tasavvuru (2020), Bilim Tarihi ve Felsefesi Tarih ve Problemler (2019)

Önemli Makaleleri:

9- Teoman Duralı

   Sayın Duralı , 7 Şubat 1947’de Kozlu, Zonguldak’ta doğdu. İlköğrenimine Zonguldak’ta Çatalağzı’nda başlayan Duralı, Ankara’da öğrenimine devam etti. Teoman Duralı ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesinde Biyoloji ve Felsefe bölümlerine kaydoldu. Üniversiteden 1973 yılında mezun olan Duralı 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı ve 1977 yılında “Biyoloji Felsefesine Dair” teziyle doktora çalışmasını tamamladı. 1978 yılında NATO bursu ile Paris’te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Sırasıyla Mayıs 1982’de Yardımcı Doçent, Ekim 1982’de yine biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tez ile Doçent ve 1985’te ABD Penn State University’de tamamladığı “Kant’tın A Priori Bilgi İstidâtı” adlı çalışmasının ardından 1988’de mezun olduğu bölümde Profesör oldu.

   Şaban Teoman Duralı 1992-1993 yılları arasında Kuala Lumpur’da bulunan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, 1994 yılında ise Viyana Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu’nun mâli desteği ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ile Türkmenistan) araştırma gezisinde bulundu. 1995, 1997 ile 1999 yıllında ise belirli dönemlerde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesindeki misafir öğretim üyeliği görevine devam etti.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra bir dönem Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde dekanlık yapmış olup, burada Felsefe bölümünü kurmuştur. Durali Türkçe ile İngilizce çok sayıda bilimsel makale ve kitap yayınlamıştır.

Duralı vefatından önce İstanbul Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile İbn Haldun Üniversitesi’nde felsefe bölümlerinde ders vermiştir. Ayrıca Kutadgubilig felsefe-bilim araştırmaları dergisinin yayın yönetmenliğini de yapmıştır. Duralı aynı zamanda vefatından  kısa bir süre öncesine kadar TRT 2 ekranlarında Felsefe Söyleşileri başlıklı bir programı yapmaktaydı. Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan Teoman Duralı, İngilizce, Fransızca, Almanca, Latince, Yunanca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Rusça, Malayca dillerini bilmektedir.

Önemli Eserleri; Omurgasızlaştırılmış Türklük (2012),Sorun Çağının Anatomisi – Çağımızın Felsefece Teşrihi (2009), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006) ,Aristoteles’te Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), A New System of Philosophy-Science from the Biological Standpoint (1996) , Çağdaş Küresel Medeniyet, Sorun Nedir? (2006), Canlılar Sorununa Giriş, Biyoloji Felsefesi, Felsefe-Bilim Nedir? (2006), Aklın Anatomisi Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi (2010), Felsefe-Bilimin Doğuşu (2011), Kutadgubilig Türkçenin Felsefe Sözlüğü (2013), Canlılar Sorununa Giriş / Biyoloji Felsefesiyle İlgili Çalışmalar (1982), Biyoloji Felsefesi / Canlı ve Kültür Sorunlarını Araştırma Alanı (1992), Yeniçağ Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetine (1996), Gılgamış Destanı (Giriş İle Tercüme), Felsefe-Bilime Giriş (1998), Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu (2000), Çağdaş Küresel Medeniyet (2006) , Sorun Nedir? (2021) , Hayatın Anatomisi & Canlılar Bilimi Felsefesi – Evrim ve Ötesi (2018) , Felsefe Bilimin Odağında Metafizik (2020)

Önemli Makaleleri:

10- Mehmet Sait Reçber

   Sayın Reçber 1967, Adıyaman doğumludur. Lisans eğitimini 1989’da Ankara Üniversitesi’nde , ”Plantinga, proper basicality and the justification of religious belief” adlı teziyle yüksek lisansını 1992’de, ”Necessity, logic and God” adlı teziyle doktorasını 1998’de Londra Üniversitesi Londra King’s Kolleji’nde tamamladı. 2001’de Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yardımcı doçent oldu. Kyoto Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği (2002-04) yaptı. Tanrı’da varlık-mahiyet ve zat-sıfatlar sorunu, ruh-beden düalizmi, dinî metinlerin anlaşılması ve yorumlanması konularında çalıştı. Günümüzde halen daha Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Makalelerini; Felsefe Dünyası, İslâmî Araştırmalar, İslâmiyat, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi, Annals of Japan Association for Middle East Studies, Islam and Christian-Muslim Relations, Felsefe Ansiklopedisi, The Muslim World kitap ve dergilerinde yayımladı. İslâmî Araştırmalar Dergisi yayın kurulu üyesidir.  Türk Felsefe Derneği ve Japan Association for Middle East Studies üyesidir. Sayın Reçber günümüzde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri:  Tanrı’yı Bilmenin İmkanı ve Mahiyeti (2004), Din Felsefesi El Kitabı (2014), Tanrı’nın Bir Tabiatı Var mı? (Çev. Alvin Plantinga’dan) (2014)

Önemli Makaleleri:

11- Latif Tokat

Sayın Tokat, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra bir süre öğretmenlik yaptı. Aynı üniversitede “Teist Varoluşçulukta Hürriyet Problemi” adlı tezle Din Felsefesi alanında yüksek lisansını tamamladı. 1996’da Dokuz Eylül Üniversitesinde başladığı doktorasını “Dinde Sembolizm” adlı tezle yine Din Felsefesi alanında yaptı. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde ise öğretim üyesi olarak çalıştı. Aynı üniversitede bir süre Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı yaptı. 2012 yılında, “Amerikan Dünya Görüşünde Din” başlıklı araştırma için YÖK bursuyla üç ay süreyle Chicago’da bulundu. 2015 yılında ise, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin katkılarıyla inceleme ve araştırma için altı hafta süreyle Londra’da kaldı. Din Felsefesi alanında çalışmalar yapan Latif Tokat, hem doktorada hem de doktora sonrasında felsefe ve teoloji alanlarında özellikle mukayeseli çalışmalara ağırlık verdi. Yayınlanmış kitap ve makaleleri, uluslararası ve ulusal bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. Günümüzde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri; Din Felsefesi Yazıları (2015), Varoluşçu Teoloji (2013), Din Felsefesi (2018), Dinde Sembolizm (2004), Anlam Sorunu (2014)

Önemli Makaleleri:

12- Mevlüt Uyanık

   Sayın Uyanık, ilk ve orta öğrenimini Sungurlu’da tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1985 yılında bitirdi. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde araştırma görevlisi oldu. “İslam Akaidinde Karşıt Fikir Fikirler ” isimli tezi ile yüksek lisansını, “Çağdaş İslam Düşüncesinde Bilginin İslamileştirilmesi Kavramı” konulu tezle ise doktorasını tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesinde yardımcı doçent olarak atanan Uyanık, 2000’de İslam Felsefesi anabilim dalında doçent, 2009 yılında profesör oldu. Halen Çorum’da Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesidir.

Önemli Eserleri; Türk Felsefesi (2018), İslam Felsefesi Giriş (2021), Felsefeyi Anadolu’da Yeniden Yurtlandırmak (2020), İslam Felsefesi Tanımlar Sözlüğü (2016), İslam Felsefesi Tenkid Dönemi (2018), Selefi Zihniyet, Arap Baharı ve Türkiye (2016),  İslam Felsefesi Teşekkül Dönemi: Kindi-Farabi-İbn Sina (2017), İslam Siyaset Felsefesinde Sivil İtaatsizlik (2014), Sivil İtaatsizlik Eylemleri ve Dini Değerler (2010), Üç Tarz-ı Siyaset Bir Üst Kimlik Tasarımı Olarak Türkiyelilik (2003), Selefi Zihniyet ve Türkiye (2018), İslam Ahlak Felsefesi (2013), Çağdaş İslam Bilimine Giriş (2012), Kur’an’ın Tarihsel ve Evrensel Okunuşu (2011), Felsefi Düşünceye Çağrı (2003), Bilginin İslamileştirilmesi ve Çağdaş İslam Düşüncesi (2014), Sivil İtaatsizlik (2001), İslam Bilgi Felsefesinde Kalbin Anlaması Gazzali Örneği (2006), Ebu Hanife ve Said Nursi’de Sivil İtaatsizlik (2015)

Önemli Makaleleri:

13- Ömer Türker

    Sayın Türker, 1975’te Keskin, Kırıkkale’de doğdu. 1997’de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1999’da Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mukâtil bin Süleyman’ın Kur’ân’ı Te’vîl Yöntemi” başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2006’da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin Te’vil Anlayışı: Yorumun Metafizik, Mantıkî ve Dilbilimsel Temelleri” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. 2012 yılı itibariyle Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başladı. 2012 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör oldu. Halen Marmara İlahiyat’ta İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri:  Varlık Nedir? İslam Filozoflarının Varlık Tasavvuru (2019), İslam Düşüncesinin Dönüşüm Çağında Fahreddin er-Razi (2021), Ahlakîliğin Doğası (2020), İslam Dilbilim Geleneğinde Anlam Teorileri (2021), İslam Felsefesine Konusal Giriş (2020), Ahlak Yeni Bir Yaklaşım (2020), İbn Sina’da Metafizik Bilginin İmkanı (2019), Anlamı Tamamlamak (2020), İslam’da Metafizik Düşünce (2019), Erken Dönem Tefsirlerinde Tevil Sorunu (2018), Gazzali Konuşmaları (2021), Ahlak ve Müeyyide Ahlakın Anlamı ve Sınırı Üzerine Konuşmalar (2017), İslam Düşünce Gelenekleri / Kelam – Felsefe – Tasavvuf (2020)

Önemli Makaleleri:

14- Metin Yasa

Sayın Yasa , 1964, Sivas doğumludur. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1992) mezunudur. 1994 yılında “Çağdaş İngiliz Felsefesinde Kötülük Problemi” adlı tezle yüksek lisansını, 1998 yılında ise “Ölümden Sonra Hayat İnancının Felsefi ve Deneysel Dayanakları” tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Günümüzde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde Felsefe ve Din Bilimleri öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri: Şiirlerle Din Felsefesi İman-Akıl-Aşk (2019), Din Felsefesi Soru-Sorgu-Sonuç (2016), Gençlik ve Varoluş (2017), Hayyam’ın Rubaileri Din Felsefesi Açısından Bir Çözümleme (2009), Paradoksal Konuşmak (2007), Mevlana’da Aşk ve İşlevi Rubaileri Işığında (2010), Estetik Etik İlişkisi Söylemler ve Çıkarımlar (2014), Varoluşsal İnanç Sorunları (2018),Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları 1 Tanrı ve Felsefe (2015), Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları 2 Din ve Felsefe (2015), Bütüncül ve Eleştirel Din Felsefesi Okumaları 3 Yenilikler ve Uygulamalar (2015) , İbn Arabi ve Spinoza’da Varlık (2014), Tanrı ve Kötülük (2014), Ölüm Sonrası Yaşam / Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla (2001), Din Felsefesi Açısından Yunus Emre’de Aşk-Yaratılış-Kendi Olma (2002)

Önemli Makaleleri:

15- Hasan Özalp

Sayın Özalp Yozgat’ta doğdu (1980). Akdağmadeni İmam Hatip Lisesini bitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri bölümü İslam Felsefesi Anabilim Dalı’ndan Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Mead/ Eskatoloji başlıklı tez ile yüksek lisansını tamamladı. Bilim-Din ilişkisinde Uzlaşmacı Yaklaşımlar adlı tez ile Istanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi alanında doktorasını savundu (2012). Günümüzde Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Din ve bilim ilişkisi, İslam bilim felsefesi, küreselleşme ve ahlak, inanç ve toplumsal barış gibi konularla ilgilemektedir. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Önemli Eserleri: Tanrı ve Tasarım (Ciltli) (2015), İslam Felsefesinin 100’ü (2017), İslam Felsefesinin 200’ü (2017) , İslam Felsefesinin 300’ü ( 2020), Din ve Bilim Uzlaşması: Klasik ve Modern, (2015), İslam Felsefesi Tarihi, Cumhuriyet Üniversitesi yay., (2014), Farabi ve İbn Sina Düşüncesinde Ruh ve Ölüm Ötesi

Önemli Makaleleri:

 16 – Hasan Yücel Başdemir

Sayın Başdemir, 1974 yılında Giresun’un Bulancak ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bulancak’ta tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Kırıkkale ve Ankara’da iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1998 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde Felsefe Tarihi araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını 2000 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde John Stuart Mill’in Hürriyet Anlayışı adlı çalışmasıyla bitirdi. Doktorasını 2007 yılında aynı enstitüde Liberalizmin Ahlâkî Temelleri adlı çalışma ile tamamladı. 2017-18 yıllarında Edinburgh Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi kürsüsünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Başdemir’in akademik çalışma sahası, epistemoloji ve ahlak felsefesi olmakla birlikte din özgürlüğü, siyaset felsefesi ve İslam siyaset düşüncesi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda sivil toplum faaliyetleri de yürütmektedir: Türk Felsefe Derneği ve Türkiye Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Yeni Yüzyıl ve Yeni Söz gazetelerinde köşe yazarlığı yapmıştır. 2014-2020 arasında Liberte Yayınları’nın genel editörlüğünü ve 2019 yılında Liberal Düşünce Dergisi’nin editörlüğünü yapmıştır. Halen Episteme Yayınları ve Felsefe Dünyası Dergisi’nin editörlüklerini yürütmektedir.

Önemli Eserleri: Ekonomik Politika Bugüne ve Yarına Dair Düşünceler (Çev. Ludwig von Mises’ten) (2017) , Çağdaş Epistemolojide Bilginin Tanımı Sorunu (2017) , Oxford Epistemoloji (Çev. Paul K.Moser’den) (2020) , Liberalizm Ahlaki Temeller (2009), Epistemoloji: Temel Metinler (2011) , Epistemoloji – Bilgi Teorisine Çağdaş Bir Giriş (Çeviri ed. Robert Audi’den) (2018) , Bilgi Felsefesi Nedir? (Çev. Duncan Pritchard’dan) (2022)

Önemli Makaleleri:

17- Tuncay İmamoğlu

 Sayın İmamoğlu, 1968 yılında Erzurum’un Tortum ilçesinde doğdu. ilk ve orta eğitimini Erzurumda başlayıp Kastamonu’da tamamladı. 1988 yılında girdiği Atatürk Üniversitesinden 1993 yılında mezun oldu. 1996 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde W. Montgomery Watt’a Dini Düşünce isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında aynı enstitüde Berkeley İdealizminde Tanrı ve Ruh isimli teziyle doktorasını tamamladı. 2008 yılında doçent 2013 yılında ise profesör oldu. Halen Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Önemli Eserleri;  Dinsel Bilgi Sorunu (Çev.William T. Blackstone’dan) (2005), Bir Tanrı Kanıtlaması Olarak Berkeley İdealizmi (2014), Süreç Teolojisi (Çev. David Ray Griffin, John B. Cobb’dan) (2006), Klasik Mantık (2010), Ahlak ve Ötesi (Çev. Paul Tillich’ten) (2006), Tanrı’nın Doğası ve Mucizenin İmkanı / David Hume’un Antropomorfizm ve Mucize Eleştirisi (2007), Modern Batı Düşüncesinin Felsefi Temelleri Din ve İnsan Algısı Üzerine Bir Değerlendirme (2013), Aydınlanma Filozofları / Locke – Hume ve Berkeley (Çev. Gerald Hanratty’den) (2002) , Din Felsefesi (2017)

Önemli Makaleleri:

18- Zikri Yavuz

  Sayın Yavuz, 1972 yılında Bursa’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1997 yılında mezun oldu. Aynı fakültenin Din Felsefesi Ana Bilim Dalı’na 2002 yılında araştırma görevlisi olarak atandı. “Wittgenstein’da Dil Oyunları ve Dini İnanç” tezi ile 2001 yılında yüksek lisansını, “İnsan Hürriyeti Açısından Tanrı’nın Ön Bilgisi” teziyle 2006 yılında doktorasını tamamladı. Günümüzde Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Akademik çalışmaları, genel olarak din felsefesi, metafizik, zaman felsefesi, özgür irade, din ve bilim ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

Önemli Eserleri; Tanrı, Ezelilik ve Zaman (2018)

Önemli Makaleleri:

19- İlyas Altuner    

Sayın Altuner, 2003 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyet Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2005 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü din felsefesi alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde din  felsefesi alanında ” Yeniçağ akılcı ve görgücü felsefelerinde zihin-kavram ilişkisi” adlı yüksek lisans tezini tamamlamıştır. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve din bilimleri alanında doktora tezini tamamlamıştır. Halen günümüzde Iğdır Üniversitesi’nde İslam Felsefesi ana bilim dalında öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 

Önemli Eserleri: Felsefeye Giriş Sistematik Düşüncenin Kodları (2019), Descartes Felsefesine Giriş (2019) , Descartes’tan Wittgenstein’a Zihin Problemleri (Çev. Norman Malcolm) (2017) , Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı (Çev. İbn Rüşd’ten) (2015)

Önemli Makaleleri:


20- Fatih Topaloğlu


Sayın Topaloğlu, 1978 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da, Lisans öğrenimini ise Selçuk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde tamamladı. 2000 yılında öğretmen olarak atandı ve aynı yıl Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans’a başladı. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde ”İbn rüşd ve John Hick`in vahiy anlayışlarının karşılaştırılması” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. Aynı yıl Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı Doktora eğitimini, ‘Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize’ adlı teziyle 2010 yılında tamamladı. 2012 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı fakültede bilimsel çalışmalarının yanı sıra iki yıl süreyle dekan yardımcılığı görevini yürüttü. 3 ay süreyle Amerika’da (Georgetown Üniversitesi) bilimsel çalışmalar yaptı. Günümüzde Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri:  Felsefi ve Teolojik Açıdan Mucize (2011) , Din-Ahlak Okumaları (2016) , Din-Bilim Okumaları (2015), Din Felsefesi Açısından Kutsal Anlatı (2018) , Mucize Nedir Ne Değildir? (2019)

Önemli Makaleleri:


21- Turan Koç 


Sayın Koç , 1952’de Kayseri’de doğdu. Orta öğrenimini burada tamamladı. 1977’de A.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1990 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri alanında Ölümsüzlük Açısından Ruh-Beden İlişkisi isimli tezi ile doktorasını tamamladı. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde dekanlık görevini yürütmektedir.


Önemli Eserleri: Ölümsüzlük Düşüncesi (2021), Din Dili (2022), İslâm Estetiği (2022), Varoluşun Tanıkları (2013), Dilin Ötesi Kur’an’ın Dil ve Üslubu Üzerine (2018), Zamanın Gözleri Sanat-Dil-Hakikat (2016), Günümüzde İslam ve Hıristiyanlık ile İslâmi Hareketler ve Modernlik (Çev.W. Montgomery Watt’tan) (2016), Ortaçağ İslam Felsefesine Giriş (Çev.Oliver Leaman’dan) (2015), Zihin Felsefesi (Çev. Jerome A. Shaffer’dan) (2005), Varolmanın Boyutları (Çev. William C. Chittick’ten) (2019), İslâm’ın Vizyonu ve Tasavvuf (Çev. William C. Chittick ve Sachiko Murata’tan) (2021), İslâm Sanatı Dil ve Anlam (Çev.Titus Burckhardt’tan) (2013)

Önemli Makaleleri:

22- Enis Doko

Sayın Doko, 1987 yılında Makedonya’nın Ohri kentinde doğdu. Enis Doko ODTÜ ileri fizik ve felsefe bölümlerinden derece ile mezun oldu. Koç Üniversitesi Fizik bölümünde Kuramsal İstatistiksel Kuantum Mekaniği alanında Adyabatik dönen spin-momentum bağlı fermi gazlar isimli teziyle doktora çalışmasını tamamladı. Günümüzde İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çalışma alanları çok parçacıklı kuantum teorisi, ultrasoğuk atom fiziği, fizik felsefesi, bilim felsefesi, uzay-zaman felsefesi, din-bilim ilişkisi ve din felsefesidir.

Önemli Eserleri: Allah Felsefe ve Bilim (2013), Kuran ve Bilimsel Zihnin Insasi (2015), Bilimsel Gizemler ve Yalanlar (2018), Allahsiz Ahlak Mümkün mü? (2019), Dâhi ve Dindar: Isaac Newton (2011), Metafizigin Temelleri: Analitik Metafizige Giriş (2020), Güncel Kelam Tartışmaları (2020), Güncel Kelam Tartışmaları 2 (2021), Din ve Bilim Açısından Yaratılış (2022), Bilim ve / veya Din (Çev.Kelly James Clark’tan) (2019)

Önemli Makaleleri:

23- Mehmet Ata Az

Sayın Az , 2003 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu . 2006 yılında , aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü/Din Felsefesi’nde “Kudret Sıfat Bağlamında Taş Paradoksu” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını , 2013 yılında “İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği: İbn Sînâ ve Thomas Aquinas Örneği” adlı çalışmasıyla da doktorasını tamamladı . Doktora döneminde Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2013’ten itibaren aynı üniversitede yardımcı doçent olarak görevine devam etti. 2015 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Bilimleri Anabilim Dalı’na (Din Felsefesi) geçiş yaptı. 2019’da aynı üniversitede doçent unvanını aldı. Doktora ve doktora sonrası akademik çalışmalarını sürdürmek amacıyla yurtdışında farklı üniversitelerde bulunan Az’ın çalışmaları, Ortaçağ İslam ve Batı düşüncesi karşılaştırması ve din felsefesi problemleri üzerine odaklanmaktadır.

Önemli Eserleri: İbn Rüşd ve Thomas Aquinas’ta Akılların Birliği (2021) , İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği (2017) , Din Felsefesi Nedir? (Çev. Elizabeth Burns’ten) (2021) , Mutlak Kudret ve Taş Paradoksu (2021), İslam Felsefesi Problemleri (Çev. Fazlur Rahman’dan) (2015) , İslam’da Nübüvvet Felsefe ve Ehl-i Sünnet (Çev. Fazlur Rahman’dan) (2017)

Önemli Makaleleri:

24-  İhsan Fazlıoğlu

Sayın Fazlıoğlu 1966 yılında Ankara’da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nü bitirdi. 1990-1992 yıllarında Ürdün Üniversitesi’nde (Amman) ve Arap Bilim Tarihi Enstitüsü’nde (Halep) bilim ve matematik tarihi üzerinde araştırmalar yaptı. 1993 yılında yüksek lisans çalışmasını İ.Ü. Bilim Tarihi Bölümü’nde ”İbn el-Havvam (öl.724/1324) ve eseri: el-Kauaid el-Hisabiyye tenkitli metin ve tarihi değerlendirme’‘ isimli teziyle tamamladı.1998 yılında Aristoteles’te nicelik sorunu isimli teziyle doktorasını İ.Ü. Felsefe Bölümü’nde tamamladı. 2001-2002 yıllarında Oklahoma Üniversitesi’nde (ABD) sahasıyla ilgili araştırmalar yaptı. 2008-2011 yıllarında McGill Üniversitesi, İslam Araştırmaları Enstitüsü’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu, proje danışmanlığı yaptı ve kıdemli araştırmacı olarak çalıştı. Fazlıoğlu hâlen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Fazlıoğlu, felsefe-bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaşmakta, özellikle bu yapıların İslam-Anadolu Selçuklu-Osmanlı-Türk medeniyet tarihi içindeki gelişmelerini yazma kaynaklara dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır.

Önemli Eserleri: Nazari Ufuk (2016) ,Derin Yapı / İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Kavram Çerçevesi (2021) , Kayıp Halka İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi (2021), Soruların Peşinde (2015) , Fuzuli Ne Demek İstedi? (2011) , Taşköprülüzade’de Dil, Ahlak ve Siyaset (2020) , Kendini Bulmak (2020) , Kendini Aramak (2022), Taşköprülüzade’de Bilgi, Bilim ve Varlık (2020), Nazari Ufuk & İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Zihin Penceresi (2022), Sözün Eşiğinde (2015), Aded ile Mikdar & İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Mathemata Ma-cerası (2020) , Akıllı Türk Makul Tarih (2020), İbnü’l-Ekfanî’nin Düşüncesinde Ahlak, Siyaset ve Firaset (2020)

Önemli Makaleleri:

25- Ferit Uslu

Sayın Uslu, 1970 Konya doğumludur. 1993 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı Üniversitenin Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde ”John Hick’e göre eskatolojik doğrulama” isimli teziyle 1996’da yüksek lisansını tamamladı. 2002’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde İmanı temellendirme sorunu isimli tezi ile doktorasını tamamladı. Günümüzde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri: Tanrı ve Fizik (2010) , Felsefi Açıdan İmanı Temellendirme (2013), Büyük Fikirlerin Küçük Kitapları: Felsefe (Çev. Jeremy Stangroom’dan) (2013)

Önemli Makaleleri:

26- Ferhat Akdemir

Sayın Akdemir, 1973 Amasya doğumludur. 1997 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde Ateizmin sosyolojik gerekçeleri ve teizmin cevapları isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2006’da aynı bölümde ”Alvin Plantinga’nın din felsefesi” isimli teziyle doktorasını tamamladı.  Günümüzde Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Felsefe Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri: Korkunç Kötülükler ve Tanrı (2014), Alvin Plantinga ve Analitik Din Felsefesi (2007) , Bir Ahlak Öğretisi Olarak Faydacılık Utilitarizm (2021) , Din Felsefesi İman Üzerine Rasyonel Düşünme (Çev. C. Stephen Evans, R. Zachary Manis’dan) (2010) Din Felsefesinde Çağdaş Tartışmalar (Çev. Michael L. Peterson, Raymond J. Vanarragon’dan) (2022)

Önemli Makaleleri:

27- Celal TÜRER

Sayın Türer, 1963’de İstanbul’da doğdu. İlk, Orta ve End. Meslek Lisesi (Elektrik Bölümü) tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1987’de Ankara Ü. İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1987–1993 yılları arasında Elazığ ve Sivas’ta öğretmenlik yaptı. 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde ”Muhammed İkbal’de din felsefesi” isimli tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1993 yılında Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi’nde Felsefe Tarihi A. B. Dalı Araştırma Görevlisi oldu. 1997’de aynı enstitüde “William James’in Ahlak Anlayışı” isimli çalışmasıyla doktor unvanını aldı. 1998’de Felsefe Tarihi A. B. Dalına Yrd. Doçent olarak atandı. 2001 Ağustos–2002 Temmuz arasında Oklahoma State Üniversitesi Felsefe Bölümünde “Pragmatizm” ile ilgili araştırmalarda bulundu. Mayıs, 2004’te doçent oldu. 2007 yılında Kaliforniya Üniversitesinde “Dini Çoğulculuk” ve Southern Illinois Üniversitesinde “John Dewey” ile ilgili araştırmalarda bulundu. 2010 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi A. B. Dalına Profesör olarak atandı. 2013 yılında Kanada/McGill Üniversitesi, İslami Araştırmalar Enstitüsünde alanıyla ilgili araştırmalar yaptı. Günümüzde Ankara Üniversite İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi A. B.Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Çalışma alanı Pragmatizm, Ahlak ve İslam Düşüncesidir.

Önemli Eserleri: Felsefe Tarihi (2021), Charles S. Peirce’ün Pragmatik Felsefesi (2002), Günümüz Düşüncesi (2022), Ahlaktan Felsefeye Felsefeden Ahlaka (2017), Pragmatik Estetik (2021) , William James’in Ahlak Anlayışı (2005), Tevhidi Anlamak (2022), Etik ve Etik Sorunlar (2019), Muhammed İkbal’in FelsefesindeTanrı İnsan ve Kainat (Çev. Jamila Khatoon’dan) (2003) , William James’in Pragmatik Felsefesi (Çev. Ellen Kappy Suckiel’den) (2003), Ahlak Felsefesi 11 Eylül Sonrası (Çev. Joseph Margolis’den) (2006), Bilinç Akışı Zihin ve Deneyim Üzerine (Çev. William James’ten) (2021), Hayat Yaşamaya Değer mi? Ahlak ve Din Üzerine (Çev. William James’ten) (2021), Rasyonalite Duygusu Bilgi ve Eylem Üzerine (Çev. William James’ten) (2021), Pragmatizm –Peırce, James, Dewey (Çev. John R. Shook’tan) (2021) , Amerikan Pragmatizminin Öncüleri (Çev. John R. Shook’tan) (2019).

Önemli Makaleleri:

28- Nebi Mehdiyev

Sayın Mehdiyev, 2000 yılında Bakü Devlet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Ian Greame Barbour`da bilim-din ilişkisi isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında aynı enstitüde Çağdaş din felsefesinde epistemolojik yaklaşımlar ve tanrı inancının rasyonelliği isimli teziyle doktorasını tamamladı. Halen Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri: Çağdaş Epistemolojiye Giriş (2021), Dini Epistemolojiye Giriş Tanrı İnancının Rasyonelliği (2021), Bir Bilme Teorisi (2019), Sekülerleşme ve Din (2017), Beşer Tecellisi (Çev. Frithjof Schuon’dan) (2017) , Oxford Epistemoloji (Çev. Paul K. Moser’den) (2020) , Molla Nur (Çev. Aleksandr Bestujev-Marlinski’den) (2021) , Adaletsizliğin Veçheleri (Çev. Judith N. Shklar’dan) (2022) , Hristiyanlık ve İslam (Çev. Frithjof Schuon’dan) (2018) , Din Felsefesi Seçme Metinler (Çev. Michael Peterson, William Hasker, Bruce Reichenbach, David Basinger’den) (2018), Rus Geceleri (Çev. Vladimir Odoyevski’den) (2020), Manevi Perspektifler (Çev. Frithjof Schuon’dan) (2013), Kalp Gözü Metafizik, Kozmoloji, Manevi Hayat (Çev. Frithjof Schuon’dan) (2020) , Bilim ve Din: Çatışma-Ayrışma-Uzlaşma (Çev. Ian G. Barbour’dan) (2004)

Önemli Makaleleri:

29- İsmail Şimşek 

1982 Erzurum doğumludur. 2003 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2006 yılında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Plantinga’da Tanrı ve Kötülük” adlı tezle yüksek lisansını, 2013 yılında aynı enstitüde “Tanrı, Ruh ve Ölümün Estetik Boyutu” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri: Ataizmden Ateizme Tanrı ve Yanılgılar (2021) , Yeni Başlayanlar İçin Din Felsefesi (2021) , Dinin Estetik Boyutu (2014) , Düşünce Tarihinde Tanrı’nın Özgürlüğü Sorunu (2017)

Önemli Makaleleri:

30- İbrahim Emiroğlu

Sayın Emiroğlu 1956’da Erzincan’da doğdu. 1979 yılında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 1982 yılında Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde asistan olarak çalıştı. Aynı görevle 1983 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine geçti. Bu üniversitede 1985 yılında “Bakıllâni’de Haber / Bilgi Kaynağı Olması Bakımından” adlı teziyle yüksek lisans, 1991 yılında “Mantık Yanlışları Üzerine Bir Araştırma” teziyle de doktorasını tamamladı. 1996’da doçent, 2002 yılında profesör oldu. Dokuz Eylül Üniversitesinde öğretim üyesi ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Günümüzde Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri: Örnekleriyle Mantık Sözlüğü (2019), Mantık Yazıları (2016), Klasik Mantığa Giriş (2022), Mantık Yanlışları (2021) , Sufi ve Dil (2002) , Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlana (2002), Ana Hatlarıyla Klasik Mantık (1999) , Dil, Anlam ve Doğruluk (Çev. John Wilson’dan) (2002)

Önemli Makaleleri:

31- Mehmet Şükrü Özkan

Sayın Özkan, 1982 Trabzon doğumludur. 2006 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Ateizmin Temeli Olarak Özgürlük: ‘J. P. Sartre’ın Yaklaşımı’” adlı tezle yüksek lisansını, 2013 yılında aynı enstitüde “Wilfred Cantwell Smith ve John Hick’de Dini Çoğulculuk” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri: Yeni Ateizmin Dini Bilimcilik Bilimci Natüralist Dünya Görüşünün Eleştirisi (2021) , Rasyonel Teoloji Yeni Ateizm ve Tanrı (2019) , Başarısız Bir Hipotez Dini Çoğulculuk (2017)

Önemli Makaleleri:

32- Hüseyin Sarıoğlu

Sayın Sarıoğlu 1962 yılında Kastamonu/Tosya’da doğdu. 1980 yılında Kastamonu İmam-Hatip Lisesini ve 1986 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı doktora programına girdi. 1992’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk-İslam Düşüncesi Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. 1994 yılında ” İbn Rüşd ve felsefesi” isimli teziyle doktorasını tamamladı. 1995’te yardımcı doçent, 1998’de doçent, 2007 yılında profesör oldu. Halen aynı anabilim dalında öğretim üyesidir.

Önemli Eserleri: İsaguci -Mantığa Giriş- (Çev.Esiruddin el-Ebheri’den) (1998) , İbn Rüşd (2018) , Filozofların Tutarsızlığı (Çev. İmam Gazali’den) (2014) , İbn Rüşd Felsefesi (2012)

Önemli Makaleleri:

33- Engin Erdem

Sayın Erdem, 1977 Sinop doğumludur. 1998 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Gazali ve Swinburne’de Tanrı-Zaman İlişkisi” adlı tezle yüksek lisansını, 2006 yılında aynı enstitüde “İlahi Ezelilik ve Yaratma Sorunu” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri: Varlıktan Tanrı’ya İbn Sina’nın Metafizik Delili (2016) , İlahiyat Terimleri Sözlüğü (2019)

Önemli Makaleleri:

34- Fatih Özgökman

Sayın Özgökman, 1974 Konya doğumludur. 1998 yılında Gazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “İbn Arabi’de Dini Tecrübe” adlı tezle yüksek lisansını, 2009 yılında aynı enstitüde “Teleolojik Delil ve Evrim Teorisi” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Önemli Eserleri: Tanrı ve Evrim (2013) , Tanrı’nın Önbilgisi ve İrade Özgürlüğü (2015)

Önemli Makaleleri:

35- Tahsin Görgün 

Sayın Görgün , Lisans eğitimini 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Görüşleri ve İlim Felsefesi” başlıklı bitirme teziyle tamamladı. Freie Universität Berlin’de “Sprache, andlung und Norm” (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı tezi ile fıkıh usulü ve felsefe doktorası yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) araştırmacı olarak çalışmaya başladı. 2005-2007 yılları arasında Almanya’da Frankfurt Goethe Üniversitesi’nde ve Viyana Üniversitesi’nde misafir hoca olarak bulundu. Günümüzde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Temel ilgi alanları arasında fıkıh usulü, Osmanlı dönemi ve Meverâünnehir ağırlıklı olmak üzere İslam düşüncesi tarihi, felsefenin dil, bilgi, ahlak, tarih, siyaset, bilim, toplum gibi muhtelif konuları, Kur’an araştırmaları, Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batı’ya tesiri, Alman idealist felsefesi ve hermenötik gibi konular yer almaktadır.

Önemli Eserleri: Modern Dönemde Dini İlimlerin Temel Meseleleri (2007) , Anlam ve Yorum (2003) , Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm) (1998) , İlahi Sözün Gücü (2004), Türkiye’de İslami Düşünce Geleneği (2020) , İslam Modernizm ve Batılılaşma (2021) , İlahi Sözün Gücü / Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur’an (2013) , Medeniyet Meselesi İslam ve Batı İlişkileri Çerçevesinde (2020), Anlam ve Yorum Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması (2019) , Osmanlı Düşüncesi (2020)

Önemli Makaleleri:

36- İlhan Kutluer

Sayın Kutluer, 1957 yılında Çanakkale’de doğdu. 1974’te Biga İmam-Hatip Okulu’ndan, 1980’de İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Bir süre serbest mütercim ve yayın editörü olarak çalıştı. Fakültemizdeki görevine 1985 yılında araştırma görevlisi olarak başladı. 1990 yılında M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Felsefesi Tarihinde Ahlâk İlminin Teşekkülü adlı doktora tezini tamamladı. 1996’da doçent, 2004’te profesör oldu. Günümüzde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Önemli Eserleri: İlim ve Hikmetin Aydınlığında (2001) , İbn Sina Ontolojisinde Zorunlu Varlık (2013) , Gazzali Konuşmaları (2021) , Yitirilmiş Hikmeti Ararken (2012) , İslam’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (2017) , Felsefi Gök Kubbemiz (2017)

Önemli Makaleleri:

37- Mehmet S. Aydın

Sayın Aydın, 1943 yılında Elâzığ’da doğdu. 1966 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu ve 1967’de Felsefe dalında doktora öğrenimi yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından İngiltere’ye gönderildi. Edinburgh Üniversitesi’ndeki doktora çalışmasını 1972’de tamamlayarak yurda döndü ve Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde felsefe asistanı olarak göreve başladı. 1973-1975 yılları arasında yaptığı askerlik görevini müteakip Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne atandı. 1978 yılında Sistematik Felsefe ve Mantık dalında doçent oldu. Kendi kuruluşundaki görevine ek olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile ODTÜ’nün Felsefe bölümlerinde çalıştı. 1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesine Profesör olarak atandı ve 1996-1999 yılları arasında dekanlık yaptı. Mehmet Aydın’ın din ve felsefe alanlarında (Türkçe, İngilizce, Arapça ve Felemenkçe olarak) kaleme alınmış yazıları bulunmaktadır. Ayrıca yurtçinde ve yurtdışında bulunan çeşitli bilimsel ve akademik kuruluşların üyesidir. Yine uluslararası düzeyde yayın faaliyeti gösteren bazı dergilerin danışma kurulu üyesidir. Ana Hatlarıyla Kant Sonrası Batı Felsefesinde Ahlaki ve Dini Rasyonellik, Kant ve Ameli Aklın Eleştirisi, Kant ve Rasyonel Teolojinin Eleştirisi, Batı Felsefesinde Yeni-Kantçılık, Kant’ın etkileri ve Batı Din-Ahlak Felsefesinde Yeni Yönelişler ve Bugünkü Durum gibi Hristiyanlık ilahiyatını derinlemesine irdelediği yazıları bulunmaktadır.

Önemli Eserleri: Kant’ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi (1981) , Tanrı Ahlak İlişkisi (1990), Din Fenomeni (1993), Siyasetin Aynasında Kültür ve Medeniyet (2016), Din Felsefesi (1990), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1996), Müslümanların Hristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları (1999), Alemden Allah’a (2006), Kur’an’ın Ana Konuları (2000), Varoluş Yolunda Sayılı Yıllar (2019) , İslâmın Evrenselliği (2006), İslâm Felsefesi Yazıları (2006), Niçin? (2002), Hazret-i İbrahim’in İzinde (2001) , Din Devlet ve Toplum (2000) , Dinin Anlamı ve Sosyal Fonksiyonu & Yaratılış Özlemi (Çev. Mircea Eliade’den) (2015) , Es-Siyasetü’l-Medeniyye veya Mebadi’ül-Mevcudat (Çev. Farabi’den) (2017) , Tanrı ve Felsefe (Çev. Etienne Gilson’dan) (1999) , Modern Dünyada İslam Vahyi (Çev. W. Montgomery Watt’tan) (1982)

Önemli Makaleleri:

38- Kasım Küçükalp

Sayın Küçükalp , 1974 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamladı. 1994 yılında girmiş olduğu Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesini 1999 yılında bitirdi ve hemen akabinde Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kazanmış olduğu yüksek lisans programına bağlı olarak bir yıl İngilizce hazırlık sınıfını okuduktan sonra, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hem yüksek lisans programına hem de araştırma görevlisi olarak fakültedeki görevine başladı. Yüksek lisans çalışması olarak “Nietzsche’nin Postmodernizme Felsefe Bakımından Etkileri” başlıklı çalışmasını Prof. Dr. Ahmet Cevizci danışmanlığında 2002 yılında tamamladı. Yüksek lisansın akabinde kazanmış olduğu doktora programı ekseninde, aynı danışman hocanın rehberliğinde “Batı Felsefesinin Dekonstrüksiyonuna Yönelik İki Yaklaşım: Heidegger ve Derrida” konulu doktora çalışmasını Şubat 2008 yılında tamamladı. 2009 Ekim döneminde doçentliğe müracaat etti ve Ocak 2011 girmiş olduğu mülakattan başarılı olarak doçentlik unvanı kazandı. 2017 yılında profesör olan Küçükalp, halen Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Felsefe Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri: Nietzsche & Postmodernizm (2003) , Batı Metafiziğinin Dekonstrüksiyonu: Heidegger ve Derrida (2008), Çağdaş Felsefede Farklılık Tartışmaları (2016) , Zamansız Düşünceler 1 Çağdaş Yaşama Meseller (2020), Zamansız Düşünceler 2 Soru Sormak, Sorgulamak ve Sorumluluk (2020) , Batı Düşüncesi – Felsefi Temeller (2014) , Jacques Derrida Felsefenin Dekonstrüksiyonu (2020)

Önemli Makaleleri:

39- Necip Taylan

Necip Taylan, 4 Ocak 1946’da Tekirdağ Malkara Yörücek Köyü’nde doğdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını aynı Enstitü’de sistematik felsefe mantık alanında tamamladı. Uşak ve Tekirdağ’da öğretmenlik yaptı. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde Öğretim Üyeliği görevinde bulundu. 1983 yılında yardımcı doçent, 1989’da doçent, 1995’de profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği görevini sürdürdü. İyi düzeyde Arapça, orta düzeyde Farsça ve İngilizce bilmektedir.

Önemli Eserleri: Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu (2000) , Mantık Tarihçesi-Problemleri (1996) , İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri (2013) , Gazzali’nin Düşünce Sisteminin Temelleri (2013) , Anahatlarıyla İslam Felsefesi (2020) , Anahatlarıyla Mantık (2019)

Önemli Makaleleri:

40- Yaşar Türkben

Sayın Türkben, 1998 yılında Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2002 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde Richard Swinburne’e Göre Vahiy isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde Richard Swinburne ve Gazali’de mucize problemi isimli teziyle doktorasını tamamladı. Halen Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 

Önemli Eserleri: Gazali ve Nedensellik (2013) , İbn Sina ve Thomas Aquinas’ta Kötülük Problemi (2013), İlahi Gizlilik (2018)

Önemli Makaleleri:

41- Halil İbrahim Üçer 

Sayın Üçer, lisans eğitimini 2004 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Felsefesi Bilim Dalı’nda hazırladığı ‘Ebu Hayyân et-Tevhîdî ve Felsefî Kişiliği‘ başlıklı teziyle 2007 senesinde yüksek lisansını tamamladı. 2010-2011 eğitim yılında McGill Üniversitesi Institute of Islamic Studies’te misafir araştırmacı olarak bulundu. 2014 senesinde “İbn Sînâ Felsefesinde Suret Anlayışı” başlıklı teziyle İslam felsefesi doktoru oldu. İlgi alanları arasında İbn Sînâ Felsefesi, Yeni-Eflatunculuk düşüncesi, İşârât şerhleri geleneği, Fahreddin er-Râzî ve Müteahhir dönem İslam düşüncesi gibi konular bulunmaktadır. Üçer, hâlihazırda İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümünde görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri: İslam Düşünce Atlası (3 Cilt) (2017) , Taşköprülüzade’de Bilgi, Bilim ve Varlık (2020) , Taşköprülüzade’de Dil, Ahlak ve Siyaset (2020) , İbn Sina Felsefesinde Suret, Cevher ve Varlık (2017) , İnsan Nedir? İslam Düşüncesinde İnsan Tasavvurları (2022) , Gerçekçiliğe Yeni Bir Çağrı, Salgın Günlerinde Felsefe (2021), İbn Sina Metafiziği (Çev. Robert Wisnovsky’den) (2020)

Önemli Makaleleri:

42- Hanifi Özcan

Sayın Özcan 1954 yılında Kayseri’de doğdu. İlköğrenimini doğduğu yerde, ortaöğrenimini Kayseri Lisesinde tamamladı. 1979 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Felsefesi ve Kelam Bölümü’nden mezun oldu. Bitirdiği fakülteye asistan olarak girdi. 1985 yılında doktora çalışmasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptı. 1986 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Din Felsefesi ve Mantık Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1990 yılında doçent, 1996 yılında profesör oldu. Felsefe Tarihi, Mantık ve Din Felsefesi Anabilim dallarına başkanlık görevlerinde bulundu.

Önemli Eserleri: Maturidi’de Bilgi Problemi (2012) , Maturidi’de Dini Çoğulculuk (2013) , Türk Düşünce Hayatında Matüridilik (2021), Farabi’nin İki Eseri (2014) , Epistemolojik Açıdan İman (2019) , Müslüman Aydın Gazali Hakkında Bir Araştırma (Çev. W. Montgomery Watt’tan) (2003) , Müslüman Aydın Gazali Hakkında Bir Araştırma (Çev. W. Montgomery Watt’tan) (2017)

Önemli Makaleleri:

43- Mustafa Çakmak

Sayın Çakmak, 1999 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “John Hick’in Din Felsefesinde Dinsel Dışlayıcılığa Yöneltilen Eleştiriler” adlı tezle yüksek lisansını, 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinde Dinsel Kapsayıcılık” adlı tezle doktorasını tamamladı. Halen Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Önemli Eserleri: Ahlak, Tanrı ve Yasa Din-Ahlak İlişkisi Bağlamında İlahi Emir ve Doğal Yasa Teorileri (2019) , Çağdaş Batı ve İslam Düşüncesinde Dinsel Kapsayıcılık (2014)

Önemli Makaleleri:

44- Ahmet Dağ

Sayın Dağ, 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. 2009 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde ”Jean Baudrillard’da Simülasyon Kavramını Temellendirme Çabası” isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2015 yılında Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü’nde David Hume Felsefesinde Din-Ahlak-Siyaset İlişkisinin Temellendirilmesi isimli teziyle doktorasını tamamladı. Günümüzde Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Türk-İslam Düşüncesi, Batı Felsefesi, modernite-post-modernite, transhümanizm, posthümanizm, yapay zeka gibi konu ve alanlar üzerinde felsefi çalışmalar yapmaktadır. Son dönem çalışmalarını hümanizm, transhümanizm, posthümanizm gibi felsefi akımları üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Önemli Eserleri: İnsansız Dünya Transhümanizm (2020) , Çağdaş İngiliz-Yahudi Medeniyetinin Oluşumunda David Hume (2016) , Transhümanizm İnsanın ve Dünyanın Dönüşümü (2020) , Ölümcül Şiddet Baudrillard’ın Düşüncesi (2021) , Modernleşme Ekseninde Türk Düşüncesi (2020)

Önemli Makaleleri:

45- Bayram Dalkılıç

Sayın Dalkılıç, 1989 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde Yunus Emre’de Allah-Alem-İnsan münasebeti isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında aynı enstitüde Bertrand Russell’in felsefesinde tanrı problemi isimli teziyle doktorasını tamamladı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Din Felsefesi, Mantık, Felsefe Tarihi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

Önemli Eserleri: Türkiye’de Din Felsefesi’ne Doğru (2001) , Yirminci Yüzyılda Bir Ateist Düşünür Bertrand Russell (2001) , Aristoteles ve Bacon’a Göre Tümevarım (2017) , Yunus Emre (2020) , Allahın Elçsini Kim Neden Nasıl Yalanlardı? (2022)

Önemli Makaleleri:

46- İsmail Hanoğlu

Sayın Hanoğlu, 1978’de Bayburt’ta doğdu. 2000’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında Meşkrıkî, İşrâkî Hikmet ve İslam Felsefesinin Özgünlüğü tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 2009 yılında, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalında Fahruddin er-Râzî’nin Kitabu’l-Mulahhas fi’l-Mantık ve’l-Hikme’ Adlı Eserinin Tahkik ve Değerlendirmesi tezi ile doktora programını tamamladı. 2000-2001 arası MEB’de çalıştı. 2003-2009 arası DİB’de değişik hizmetlerde görev aldı. 2010 yılında Muş Alparslan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalında yardımcı doçent olarak çalışmaya başladı. 2011 yılında ise, ÇAKÜ, Felsefe Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı. Halen aynı üniversitede Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Bilim Tarihi ve Felsefesi Anabilim Dalında Başkan ve profesör olarak görev yapmaktadır. İslam felsefesi, felsefi antropoloji ve klasik diller temel ilgi alanlarıdır. Bu alanlarda yayımlanmış birçok çalışması vardır. Sosyal çalışmalar yapan “İnsan Anlayışında Yeni Ufuklar Platformu”nun kurucusu ve yöneticisidir.

Önemli Eserleri: Fahruddin er-Razi’de Felsefi-Teolojik Antropoloji (2015), Râzî Düşüncesinde Felsefenin Temel Disiplinleri ve Pozitif Bilimler (2015), Sistematik Ontoloji (Çev. Fahreddin er-Razi’den) (2020) , Ahvalu’n-Nefs (Çev. İbni Sina’dan) (2019) , et-Ta‘likat (Çev. İbni Sina) (2019) , Et-Ta‘Likat Felsefi-Bilimsel Fragmanlar -II- (Çev. İbni Sina’dan) (2021)

Önemli Makaleleri:

47- Aydın Işık

Karabük doğumludur. 1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Bertrand Russell’da Din” adlı tez ile yüksek lisansını, 2005 yılında aynı enstitüde “Bir Felsefe Problemi Olarak Vahiy ve Mucize” başlıklı tezle doktorasını tamamladı. Vefatından önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktaydı.

Önemli Eserleri: Din ve Estetik Felsefi Bir İnceleme (2013) , İnanç Krizi (2009), Russell Mutlu Bir Karamsardan Din Üzerine (2008), Vahiy ve Mucize (2006), Mucize Kavramı (Çev. Richard Swinburne’dan) (2010)

Önemli Makaleleri:

48- Mehmet Bayrakdar

Sayın Bayrakdar, 1952 yılında Konya’da doğdu. 1973 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1979 yılında doktorasını “La Philosophie Mystisme de la Religion Chez Dawud de Kayseri” teziyle Paris Sorbon Üniversitesinde verdi. Dönüşünde 1978-79 yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesinde memurluk yaptı. 1979 ‘dan itibaren Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde İslâm Felsefesi öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü. 1982’de yardımcı doçent, 1985’te doçent, 1991’de profesör oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde de ders verdi. İngiltere Londra Üniversitesinde (1986-87), ABD Georgetown Üniversitesinde (1988-89), Malezya Uluslararası İslâm Enstitüsünde (1990-93), İtalya Roma Gregoriana Üniversitesinde (1999-2000), Japonya Kyoto Üniversitesinde (2000-2001) misafir öğretim üyesi olarak bulundu. İslâm Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğinde bulundu. Yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. İslâmi Araştırmalar dergisinin yayın kurulu üyeliğini yaptı. Çok sayıda bilimsel toplantıya katıldı. The Muhyiddin Ibn Arabi Society, The Muslim Institute, Şeyhül İslâm İbni Kemal Araştırma Merkezi, Türk Felsefe Derneği, İslâm Felsefecileri Derneği ve Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü üyesidir.

Önemli Eserleri: Tasavvuf ve Modern Bilim (2016) , İslam Bilim Adamları (Harita İlaveli) (2017) , Kutlu Müderris İdris-i Bitlisi (2020) , Üç Dinin Tarihi & Yahudilik,Hıristiyanlık,İslam (2020), İslam’da Bilim ve Teknoloji Tarihi (2020) , İslam Felsefesine Giriş (2017) , İslam Düşüncesi Yazıları (2005), Pascal Oyunu Hz. Ali, Gazzali ve Pascal’a Göre Ahirete Zar Atmak (2017), İslam’da Evrimci Yaratılış Teorisi (2001) , Din Felsefesine Giriş (2005) , Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam (2009), Dinlerarası Diyalog ve Başkalaştırılan İslam (2011) , Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi (Çev. Davud el-Kayseri’den) (2009), Yaşayan İslam (Çev. Roger Garaudy’den) (2006) , Vahdet-i Vücud Felsefesi (Çev. Davud el-Kayseri’den) (2013) , Yaşayan İslam (Çev. Roger Garaudy’den) (2021)

Önemli Makaleleri:

49- Mevlüt Albayrak 

Sayın Albayrak , lisans eğitimini 1987 yılında  Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde tamamladı. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimlerinde Ehl-i sünnet kelamcılarına göre akıl isimli teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1997 yılında  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimlerinde Whiteheadci uluhiyyet anlayışı ve ortaya çıkardığı problemler isimli teziyle doktorasını tamamladı. Günümüzde Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. 

Önemli Eserleri: Estetik’in Serüveni Sanat Felsefesi (2019), Felsefe ve Din (2007) , Tanrı ve Süreç (2001), Tanrı-Alem İlişkisi ve Kötülük Problemi (2001) , Dinin Oluşumu (Çev. Alfred North Whitehead’den) (2001) , Fakültelerin Çatışması (Çev.Immanuel Kant’tan) (2001) , Oluşan Din (Çev. Alfred North Whitehead’den) (2021)

Önemli Makaleleri:

50- Gülsüm Esen

İnegöl/Bursa’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Bozüyük/Bilecik’te okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliğini okudu. Master tezini Sakarya Üniversitesinde Felsefe ve Din Bilimleri bölümünde Bas C. van Fraassen’in Yapıcı Empirizm Anlayışı üzerine hazırladı. Şu an Sakarya Üniversitesi’nde doktora adayı olarak zihin felsefesine dair tezini hazırlıyor.
Araştırmacı, lisans yıllarında Ferda Dergisi’ni kurarak bir süre editörlüğünü yaptı. Ayine, Ihlamur, Ayasofya, Düşünbil, Mahalle Mektebi ve İtibar dergilerinde şiirleri, öyküleri ve çevirileri yayınlandı. Ayrıca Öncül Analitik Felsefe Dergisinde yazarlık ve çevirmenlik yapmaktadır.
İlgi alanları analitik felsefe ekolünü takip eder ve din felsefesi, bilim felsefesi, biyoloji felsefesi ile zihin felsefesine dair araştırmalar yapar.

Önemli Eserleri: Bilim Felsefesi (Çev. Geoffrey Gorham’dan) (2022)

Önemli Makaleleri: