Collins’in Toplar ve Kozmoloji Üzerine Düşünceleri (2008) – Paul Draper ve Quentin Smith

Collins’in Toplar ve Kozmoloji Üzerine Düşünceleri (2008) – Paul Draper ve Quentin Smith

Temmuz 7, 2024 0 Yazar: felsefelog

“A Cosmological Argument for a Self-Caused Universe” (Kendi Kendinin Nedeni Olan Bir Evrene ilişkin Kozmolojik Argüman) (Türkçesi için bkz) başlıklı makalede, içimizden biri (Smith) evrenin kendi varlığını açıkladığını çünkü (i) varlığının onu oluşturan sonsuz sayıda anlık evren durumunun varlığını gerektirdiğini (ve bu şekilde açıklandığını) ve (ii) bu durumların her birinin sonsuz sayıda önceki evren durumundan kaynaklandığını (ve bu şekilde açıklandığını) ileri sürmüştü[1]. Dahası, (ii) evren son derece yaşlı olsa bile doğrudur çünkü standart Büyük Patlama kozmolojisi (Friedmann kozmolojisi) göz önüne alındığında, evren t0’da mevcut değildir (yani, Büyük Patlama tekilliği gerçek değildir) ve (evrenin var olduğu) bir tn anı t0’a ne kadar yakın olursa olsun, evrenin var olduğu ve daha da yakın olan sonsuz sayıda (gerçekten de süreklilik-çok sayıda) an vardır. Dolayısıyla, son derece yaşlı bir evrenin bile ilk an anlamında bir başlangıcı yoktur ve dolayısıyla herhangi bir andaki durumu (yeterince) kendisinden önce gelen evren durumlarının (tümünün) nedenidir. Dahası, evrenin varoluşuna dair bu açıklama Tanrı’ya hiçbir atıfta bulunmamasına rağmen eksiksiz olduğundan ve Tanrı tanımı gereği evrenin herhangi bir eksiksiz açıklamasının bir parçası olduğundan, Tanrı’nın var olmadığı sonucu çıkar.

Robin Collins, bu argümanın hatalı olduğunu göstermek için bir güllenin uçuşu örneğini kullanmaktadır. Örnek şu şekildedir. Barutun t1’de bir topun içinde patladığını varsayalım. Şimdi güllenin sonraki hareketini ya da “uçuşunu” ele alalım; bu hareketin, güllenin yere düştüğü ana kadar t1’den sonraki tüm anlardan oluşan zaman aralığında gerçekleştiğini varsayabiliriz. Herhangi bir anlık uçuş durumundan önce, sonsuz sayıda başka uçuş durumu olduğuna dikkat edin, çünkü zaman sürekliyse, bir tn anı t1’e ne kadar yakın olursa olsun, güllenin uçuşta olduğu ve daha da yakın olan sonsuz sayıda başka an vardır. O halde güllenin uçuşunu açıklayan nedir? Collins’e göre, Smith’in mantığını takip edersek, güllenin uçuşunun kendi varlığını açıkladığını söyleyebiliriz, çünkü (i*) güllenin varlığı onu oluşturan sonsuz sayıda anlık uçuş durumunun varlığını gerektirir (ve bu şekilde açıklanır) ve (ii*) bu durumların her biri (yeterince) sonsuz sayıda önceki uçuş durumundan kaynaklanır (ve bu şekilde açıklanır). Eğer Smith (i) ve (ii)’nin çıkarımları konusunda haklıysa, o zaman (i*) ve (ii*)’nin t1’deki barut patlamasının güllenin uçuşunun tam açıklamasının bir parçası olmadığını kanıtlaması gerekir. Ama belli ki öyle. Bu nedenle Collins, tam olarak neyin yanlış olduğunu söylemek zor olsa bile, Smith’in argümanında bir şeylerin yanlış olması gerektiği sonucuna varmaktadır.[2]

Collins, gülle vakasını NAİ adını verdiği bir “ilkeye” karşı bir örnek olarak ele almaktadır. NAİ’yi doğrudan ” Kendi Kendinin Nedeni Olan Bir Evrene ilişkin Kozmolojik Argüman “dan alıntılamaktadır:

NAİ: Parçaların her birinin varlığı nedensel olarak açıklandığında, bütünün [ya da bütünün parçalarının] varlığının mantıksal bir sonucu olduğu için, bütünün [ya da parçaların toplamının] varlığı da mantıksal olarak açıklanmış olur.”

Biz (Draper ve Smith) Collins’in NAİ’yi Smith’in daha önceki makalesinin bağlı olduğu genel bir ilke ile bir tutmasının bir hata olduğuna inanıyoruz. Öncelikle, NAİ bir ilke değil bir argümandır (öncül göstergenin “beri” olduğuna dikkat edin). Daha da önemlisi, bağlam içinde okunduğunda, bunun tüm bütünler ve parçaları hakkında değil, özellikle evren ve parçaları hakkında bir argüman olduğu açık olmalıdır.

Elbette, gülle örneğinin doğru anlaşıldığında NAİ’yi tehdit edip etmediğini sormak hala meşrudur. Bu soruyu yanıtlamak için öncelikle NAİ’yi yeniden ifade edelim. Bu gereklidir çünkü şu anda ifade edildiği şekliyle ilk cümlesi gereksizdir. Tüm evrenin parçalarının (ya da tüm gülle uçuşunun parçalarının) varlığı, bu parçaların kendileri nedensel olarak açıklanmış olsun ya da olmasın, bütünün varlığını gerektirir ve bu nedenle mantıksal olarak açıklar. Asıl mesele böyle bir açıklamanın ne zaman tamamlanmış olduğudur. Dolayısıyla, NAİ aşağıdaki şekilde daha iyi ifade edilir:

NAİ: Evrenin parçalarının (durumlarının) her birinin varlığı, evrenin (daha önceki) parçaları açısından tarihsel olarak tam bir açıklamaya sahip olduğunda, evrenin varlığı tamamen açıklanmış olur, çünkü evrenin varlığı parçalarının varlığının mantıksal bir sonucudur.

Güllenin uçuşu, bu uçuşun daha önceki parçaları açısından tarihsel olarak tam bir açıklamaya sahip olmadığından, güllenin uçuşunun parçaları ve bunların nedensel ilişkileri tarafından tamamen açıklandığı sonucuna varmak için sağlam bir paralel argüman oluşturulamaz.

Yine de buradan Collins’in itirazının çürütüldüğü sonucuna varmak hata olacaktır. Çünkü Collins, her bir evren durumunun daha önceki durumlar açısından eksiksiz bir bilimsel açıklamaya sahip olması nedeniyle, bu durumlar açısından eksiksiz bir tarihsel açıklamaya sahip olduğu varsayımının bir soru işareti olduğunu kabul ederek meydan okuyabilir. Zira Big Bang kozmolojisi Tanrı’ya hiçbir atıfta bulunmasa da, barutun patlamasının herhangi bir uçuş durumunun parçası olduğu kadar Tanrı’nın da herhangi bir evren durumunun eksiksiz tarihsel açıklamasının bir parçası olmadığından nasıl emin olabiliriz?

Bu sorunun amacı Büyük Patlama tekilliğinin nedeninin Tanrı olabileceğini öne sürmek değildir. Zamanın ilk anı olsaydı t0’da var olacak evren durumu, evrenin tüm üç boyutlu maddesinin içinde toplandığı sıfır boyutlu bir nokta olurdu; fizikçilerin bu noktaya “sonsuz yoğun” derken kastettikleri budur. Ancak böyle bir noktanın varlığı hem matematiksel hem de mantıksal bir imkansızlıktır. Dolayısıyla, t0’da var olacağı varsayılan tekil durum yalnızca gerçek olmamakla kalmaz, aynı zamanda gerçek de olamaz ve dolayısıyla Tanrı bile bu duruma neden olarak evreni yaratamaz.[3]

Ancak Collins’in aklında olan bu değildir. Önermek istediği şey, evren t0’da var olmasa ve dolayısıyla herhangi bir ilk varoluş anına sahip olmasa bile, Tanrı’nın yaratıcı eyleminin herhangi bir evren durumunun tam nedensel tarihinin bir parçası olabileceğidir. (Benzer şekilde, patlayan barut, güllenin uçuşu t1’de var olmasa ve ilk varoluş anı olmasa bile, herhangi bir uçuş durumunun tam nedensel tarihinin bir parçasıdır). Ancak Collins’i, evrenin var olmasını isteyen ilahi bir eylemin tam anlamıyla t0’da gerçekleştiğini öne sürdüğü şeklinde yorumlamamalıyız. Böyle bir yorum insafsızlık olur çünkü eğer bir t0 zamanı olsaydı, Friedmann’ın kozmolojisi tarafından ortaya konan fiziksel zaman serisine ait olurdu; Friedmann’ın denklemindeki zamansal değişken “t “nin bir değeri olurdu ve bu zamansal değişken Friedmann tarafından fiziksel zamanlar arasında değişen olarak tanımlanırdı. Collins, Tanrı’nın var olduğu metafiziksel bir zaman serisi olduğunu ve herhangi bir fiziksel zamanın metafiziksel bir zamanla ilişkili olduğunu varsayarak durumunu en iyi şekilde ifade edebilir [bkz. Smith 1993, 1998; ve Craig 2001]. O zaman Collins, t0 olmasa bile, fiziksel zaman serisini ve bu fiziksel zaman serisindeki tüm evren durumlarını nedensel olarak ortaya çıkaran ilahi bir yaratıcı eylemin olduğu metafiziksel bir T0 zamanı olduğunu iddia edebilir.[4] Başka bir deyişle Collins, evrenin fiziksel nedensel tarihinin ilk anı olmasa bile, evrenin tam (metafiziksel ve fiziksel) nedensel tarihinin olmasının mümkün olduğunu makul bir şekilde iddia edebilir. Ancak Tanrı’nın evrenin eksiksiz metafiziksel açıklamasının bir parçası olma olasılığını kabul etsek ve böylece Smith’in argümanının Tanrı’nın yokluğunu göstermediğini kabul etsek bile, iki önemli sonuç ortaya çıkar.

İlk olarak, Big Bang kozmolojisi önemli bir teistik argümanı, yani kelam kozmolojik argümanını zayıflatmaktadır. Bu sonuç dikkat çekicidir zira kelam argümanını savunanların çoğu destek için Big Bang kozmolojisine başvurmaktadır. Kelam argümanına göre, var olmaya başlayan her şeyin varlığının kendisinden başka bir nedeni vardır; dolayısıyla, evren var olmaya başladığına göre, varlığının kendisinden başka bir nedeni olduğu sonucu çıkar. Bir yandan “var olmaya başlamak” ifadesinin “varlığının ilk anına sahip olmak” anlamına geldiğini varsayalım. O halde bu argümanın ikinci önermesi, yani evrenin var olmaya başladığı önermesi reddedilmelidir. Çünkü yukarıda açıklandığı gibi, Big Bang kozmolojisi evrenin t0’da var olamayacağı ve daha genel olarak en erken anının olmadığı görüşünü desteklemektedir. Öte yandan, “var olmaya başlar” ifadesinin sadece “sonlu derecede yaşlıdır” anlamına geldiğini varsayalım. O zaman argümanın ilk öncülü, sonlu derecede yaşlı olan herhangi bir şeyin varlığının kendisinden başka bir nedeni olduğunu ileri sürer. Ancak “A Cosmological Argument for a Self-Caused Universe” daki argüman, bu öncülün doğru olduğuna inanmak için iyi bir neden olmadığını göstermektedir. İlk anı olmayan son derece yaşlı bir evren, “dışsal” bir nedeni olmasa bile varlığının tam bir açıklamasına sahip olabilir.

İkinci olarak, Tanrı’nın varlığını kanıtlayamasak bile, buna karşı güçlü bir olasılıksal argümanımız vardır, hatta Collins’in tasarım argümanıyla aynı mantıksal yapıya sahip bir argüman. Çünkü Smith ” Kendi Kendinin Nedeni Olan Bir Evrene ilişkin Kozmolojik Argüman”da sadece kendi kendine oluşan bir evrenin mümkün olduğunu değil, aynı zamanda bunun gerçekliğinin en iyi bilimsel kozmolojimiz tarafından desteklendiğini de göstermiştir. Elbette teistler buna şaşırmalı, doğaüstü nedenlerin varlığını reddeden metafizik natüralistler ise şaşırmamalıdır. Kabul etmek gerekir ki, pek çok natüralist evrenin varlığının “kaba bir gerçek” (yani, açıklaması olmayan bir gerçek) olduğuna inanmaktadır; ancak bu inanca sahip olmalarının tek nedeni, yanlışlıkla evrenin natüralist bir açıklamasının imkansız olduğunu düşünmeleridir. Dolayısıyla, Collins’in “olabilirlik ilkesi “ne dayanarak şu sonuca varabiliriz: Evrenin kökeni ve evrimine ilişkin en iyi bilimsel teorimizin evrenin kendi kendine oluştuğu iddiasını desteklemesi, natüralizm göz önüne alındığında teizm göz önüne alındığında olduğundan çok daha olasıdır ve bu nedenle natüralizmi teizme karşı destekleyen çok güçlü bir kanıttır.

Ekler: Teknik Özellikler (Quentin Smith tarafından)

Collins, argümanıma doğrudan yanıt vermeden önce, argümanın bazı varsayımlarına yönelik iki teknik itirazda bulunmaktadır. Bu itirazlardan ilki, argümanın mutlak anlamda tüm evrenin anlık durumundan bahsedilebileceğini varsaymasıdır; ancak Collins, Einstein’ın özel görelilik teorisinin bunun mümkün olduğunu reddettiğini, bunun yerine herhangi bir anlık evren durumu kümesinin belirli bir eylemsiz referans çerçevesine göre tanımlanması gerektiğini ima ettiğini söylüyor. Bununla birlikte, makalem özel göreliliği değil Friedmann’ın kozmolojisini varsaydığını açıkça belirtmektedir. Friedmann’ın kozmolojisi Einstein’ın genel görelilik kuramının evrenimize uygulanan çözümüdür; özel görelilik ise genel görelilik denklemlerinin “vakum çözümüdür”. Felsefeciler tarafından genellikle fark edilmeyen özel ve genel görelilikle ilgili bu nokta burada çok önemlidir. Çünkü Friedmann’ın kozmolojisi mutlak bir çerçeveyi ya da sıklıkla söylendiği gibi “ayrıcalıklı bir çerçeveyi” kabul eder (örneğin Valentini [1996]; ve Misner, Thorne ve Wheeler [1973] tarafından).

İkinci teknik itiraz ise evrenin indeterministik olduğudur ki bu da benim her anlık evren durumunun önceki anlık evren durumlarından kaynaklandığı varsayımıma şüphe düşürmektedir. Bu itiraz, “Kendi Kendinin Nedeni Olan Bir Evrene ilişkin Kozmolojik Argüman”da tartışmaya yer olmayan pek çok bilimsel teoriden biri olan kuantum mekaniğine dayanmaktadır. Collins benim görüşümü öğrenmek istiyor; işte kısaca özetliyorum. Nedensel olarak determinist olan Bohmian kuantum mekaniğini varsayıyorum. Valentini [1996] Bohmian kuantum mekaniğinin Friedmann’ın kozmolojisiyle bütünleştirilebileceğini savunmaktadır; sonuç, evren çapında mutlak bir eşzamanlılık düzleminin bulunduğu nedensel olarak determinist bir evrendir.


Çevirmen: Arda Özel


Kaynak: Paul Draper and Quentin Smith, Collins on Cannons and Cosmology, https://infidels.org/library/modern/paul-draper-cannons/#3 , Erişim Tarihi: 07.07.2024


Paul Draper ve Quentin Smith’in cevap verdiği Robin Collins’in makalesi için bkz:

Robin Collins, Smith’in Kozmolojik Argümanlarına İtirazlar, (Çev. Arda Özel), https://felsefelog.com/2023/12/06/smithin-kozmolojik-argumanlarina-itirazlar-robin-collins/ , Erişim Tarihi: 07.07.2024

Robin Collins’in cevap verdiği Quentin Smith’in makalesi için bkz:

Quentin Smith, Kendi Kendinin Nedeni Olan Bir Evrene İlişkin Kozmolojik Argüman, (Çev. Arda Özel), https://felsefelog.com/2023/09/12/kendi-kendinin-nedeni-olan-bir-evrene-iliskin-kozmolojik-arguman-quentin-smith/ , Erişim Tarihi: 11.12.2023


Dipnotlar

[1] Collins’in “Smith’in Kozmolojik Argümanına İtirazlar “ın sonunda öne sürdüğünün aksine, bu açıklamanın döngüsel olmadığına dikkat edin. Çünkü tüm evrenin varlığını (mantıksal olarak) açıklayan evrenin tüm uygun parçalarının varlığıdır ve evrenin herhangi bir uygun parçasının varlığı (nedensel olarak) diğer farklı uygun parçalar tarafından açıklanır. Collins’in itirazı, nedensel ve mantıksal açıklamaların birbirine karıştırılmasına ve her bir parçanın daha önceki parçalar tarafından açıklanmasının, bütünün tüm parçalar tarafından açıklanmasıyla karıştırılmasına dayanmaktadır.

[2] “Smith’in Kozmolojik Argümanına İtirazlar “ın sonlarına doğru Collins, Smith’in argümanıyla ilgili sorunun sonsuz gerileme problemiyle karşı karşıya kalması olabileceğini öne sürmektedir: “Evrenin bir parçası (bir NAİ) bir ya da daha fazla önceki parça tarafından açıklanır, bu da bir ya da daha fazla önceki parça tarafından açıklanır, ad infinitum. Dolayısıyla, evrenin başlanan kısmı asla tam olarak açıklanamaz, çünkü açıklamayı yapan kısım her zaman daha fazla açıklamaya ihtiyaç duyar. Teistin peşinde olduğu da tam olarak bu tür bir açıklamadır.” Buna verilecek yanıt açıktır. Süreklilik arz eden çok sayıda evren durumu olduğu için, her anlık evren durumu kendisinden önce gelen tüm durumlar tarafından yeterince neden olunur ve tam olarak açıklanır. Dolayısıyla, sonsuz bir nedenler gerilemesi söz konusu değildir.

[3] Spekülatif kuantum yerçekimi kozmolojilerinin bazı eski yorumlarına (bkz. örneğin Smith 2006, s. 86-106) ve t0 fiziksel zamanındaki tekilliğin gerçek olduğuna dair argümanlara (bkz. örneğin Smith 2006, s. 41-85) rağmen, kozmologların ana akım inancının hiçbir kuantum kozmolojisinin Friedmann’ın kozmolojisinden daha iyi desteklenmediği ve Friedman’ın denkleminin büyük patlama tekilliğinin realist bir yorumuyla tutarsız olduğu yönündedir. Ayrıca, Smith’in mevcut görüşü ile Smith 2006’daki (s. 41-86) görüşler birbiriyle uyumsuz olsa da, Smith’in aynı fikir ve argümanlar hakkında fikrini değiştirdiğini düşünmek hata olacaktır. Aksine, fiziksel kozmoloji üzerine daha fazla çalışması onu Friedman ve Kuantum Yerçekimi kozmolojilerini matematiksel olarak daha detaylı ve ontolojik olarak daha doğru bir şekilde anlamaya yöneltmiştir. (Bir kişinin görüşlerinin bu tür bir evrimi, a priori felsefi sorgulamadan ziyade fizikte çok daha yaygındır). Smith’in son görüşlerinin bir taslağı Smith 2008, s. 73-124’te yer almaktadır, yazım hatalarından arındırılmış bir versiyonu yakında www.qsmithwmu.com adresinde yayınlanacaktır.

[4] Collins ayrıca Tanrı’nın evreni sürekli olarak yarattığını söylemek istiyorsa, bu, her fiziksel zamana karşılık gelen, fiziksel zamana ve o fiziksel zamanda var olan evren durumuna neden olan ilahi bir yaratıcı eylem içeren metafiziksel bir zaman olduğu anlamına gelir.